Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

View analytic
Friday, February 5 • 10:00 - 11:30
Enric Giné - Enregistrar i amplificar instruments de corda sempre ha estat un gran repte

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

EN
Enric Giné: "String instruments recording and sound reinforcement"

In contrast with most common electrical instruments that were actually born with amplification (guitar, bass, etc), string instruments extend they roots to the dawn of music and have strongly defined its dynamics, timber, radiation patterns and full personality over a vast period of centuries of acoustic music tradition. That means that both musicians and audience have a rather defined concept of how such instruments should sound, something that can be both helpful and a hindrance. Along with this reality, a quest for “tonal purity” (i.e. minimizing the “electrical feeling” of poor amplification or recording) has always been something sought. Many recording techniques and technologies, from microphones to amplifiers, account for this quest.

But, on the other side, with the advent of new musical languages and aesthetics, string instruments are slowly broadening its scope and becoming vastly processed or morphed, as well as becoming triggers for new sounds (synthesized sounds and samplers). This can be a radical depart from traditional aesthetics and thus requires especially designed pickups, clip-on microphones and sensors.

In this session we will try to cover some of these topics from our personal experience in the field of sound recording and amplification, also referring to past experiences being presented in the ESMUC. 

Enric Giné is Professor of the Sonology Department at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) and co-director of the Post-graduate degree in Sonology offered jointly by the University Pompeu Fabra (IDEC) and ESMUC.


CA
Enric Giné “Enregistrament de les cordes i el reforç de so”

A diferència dels instruments elèctrics més comuns que en realitat van néixer amb l’amplificació (guitarra, baix, etc), els instruments de corda estenen les seves arrels a les albors de la música i han definit fortament la seva dinàmica, timbre, patrons de radiació i la personalitat total sobre un vast període de segles de tradició de la música acústica. Això significa que tant els músics com el públic tenen un concepte més definit de com aquests instruments han de sonar, cosa que pot ser tant útil com un obstacle. Al costat d’aquesta realitat, la recerca de la “puresa tonal” (és a dir, reduir al mínim la “sensació elèctrica” ​​de mala amplificació o gravació) sempre ha estat present. Moltes de les tècniques d’enregistrament i les tecnologies, dels micròfons als amplificadors, representen aquesta cerca.

Però, d’altra banda, amb l’arribada de nous llenguatges musicals i estètics, els instruments de corda estan ampliant lentament el seu abast i esdevenen molt elaborats o transformats, així convertint-se en disparadors de nous sons (sons sintetitzats i samplejats ). Això pot ser una sortida radical de l’estètica tradicional i per tant requereix de pastilles especialment dissenyades, micròfons de pinça i sensors.

En aquesta sessió tractarem de cobrir alguns d’aquests temes des de la nostra experiència personal en el camp de l’enregistrament de so i amplificació, referint-nos també a les experiències passades que s’han presentat a l’ESMUC.


Enric Giné és professor del departament de Sonologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i co-director del Postgrau de Sonologia ofert conjuntament per l’ESMUC i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (idEC).

ES
Enric Giné “Grabación de las cuerdas y el refuerzo de sonido” 

A diferencia de los instrumentos eléctricos más comunes que en realidad nacieron con amplificación (guitarra, bajo, etc), los instrumentos de cuerda extienden sus raíces a los albores de la música y han definido fuertemente su dinámica, timbre, patrones de radiación y la personalidad total sobre un gran período de siglos de tradición de la música acústica. Eso significa que tanto los músicos como el público tienen un concepto más definido de como estos instrumentos deben sonar, cosa que puede ser tan útil como un obstáculo. Al lado de esta realidad, la búsqueda de la “pureza tonal” (es decir, reducir al mínimo la “sensación eléctrica” de la mala amplificación o grabación) siempre ha estado presente. Muchas de las técnicas de grabación y las tecnologias, de los micrófonos a los amplificadores, representan esta búsqueda.

Pero, por otro lado, con la llegada de nuevos lenguajes musicales y estéticos, los instrumentos de cuerda estan ampliando lentamente sus capacidades (sonidos sintetizados y sampleados). Eso puede ser una salida radical de la estética tradicional, y por lo tanto requiere de pastillas especialmente diseñadas, micrófonos de pinza y sensores.

En esta sesión trataremos de cubrir algunos de estos temas des de nuestra experiencia personal en el campo de la grabación del sonido y la amplificación, refiriéndonos también a las experiencias pasadas que se han presentado en la ESMUC.

Enric Giné es profesor del departamento de Sonologia de la Escuela Superior de Musica de Cataluña (ESMUC) y co-director del Posgrado de Sonologia ofrecido conjuntamente por la ESMUC y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (idEC).


Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30
A348

Attendees (2)