Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Sunday, February 7 • 10:00 - 11:00
Oriol Saña - I si el jazz et solucionés els problemes?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN
Oriol Saña: "Could Jazz be the solution to your problems?"

PhD Thesis - The objective of this thesis is to empirically demonstrate that violin students of classical and contemporary music of the Escola Superior de Música de Catalunya achieve a significant improvement in their interpretation of orchestral passages of classical and contemporary repertoire when applying study methods based on inherent musical characteristics of jazz.

The investigation grew out of previous experiences with violin interpretation, including both pedagogic and technical knowledge. It also comes from collaborations with the research group “Music Technology Group” of the Universitat Pompeu Fabra, especially in the technological development applied to the study of violin performance. These two practices previous to this thesis led me to choose empirical musicology as a theoretical and disciplinary framework for the research, even though it is usually a subject of pedagogical studies.

CA
Oriol Saña: "I si el jazz et solucionés els problemes?"

Presentació de tesi - L’objectiu d'aquesta tesi és demostrar empíricament que els estudiants de violí de l’àmbit de la música clàssica i contemporània de l’Escola Superior de Música de Catalunya milloren significativament la interpretació de passatges d’orquestra del repertori clàssic i contemporani quan apliquen metodologies d’estudi a partir de continguts musicals propis del jazz.

La investigació té el seu inici en experiències prèvies dins el camp de la interpretació del violí, tant pel que fa als coneixements tècnics com els pedagògics. També parteix de les col·laboracions amb el Grup de Recerca «Music Technology Group», de la Universitat Pompeu Fabra, especialment en el desenvolupament tecnològic aplicat a l’estudi performatiu del violí. Aquestes dues pràctiques anteriors a la tesi van conduir a escollir la musicologia empírica com a marc teòric i disciplinari per a la recerca, tot i tractar-se d’una problemàtica estudiada més habitualment des de la pedagogia.

ES
Oriol Saña: "Y si el jazz te solucionase los problemas?"

Presentación de tesis - El objetivo de la tesis es demostrar empíricamente que los estudiantes de violín del ámbito de la música clásica y contemporánea de la Escuela Superior de Música de Cataluña mejoran significativamente la interpretación de pasajes de orquesta del repertorio clásico y contemporáneo cuando aplican metodologías de estudio a partir de contenidos musicales propios del jazz.

 La investigación tiene su inicio en experiencias previas dentro del campo de la interpretación del violín, tanto en cuanto a los conocimientos técnicos como los pedagógicos. También parte de las colaboraciones con el Grupo de Investigación «Music Technology Group», de la Universitat Pompeu Fabra, especialmente en el desarrollo tecnológico aplicado al estudio performatiu del violín. Estas dos prácticas anteriores a la tesis condujeron a escoger la musicología empírica como marco teórico y disciplinario para la investigación, a pesar de tratarse de una problemática estudiada más habitualmente desde la pedagogía.


Speakers
avatar for Dr. Oriol Saña

Dr. Oriol Saña

Director Barcelona Fiddle Congress and Jazz Violin Teacher, Escola Superior de Música de CatalunyaSunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A348

Attendees (3)