Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Back To Schedule
Saturday, February 6 • 17:00 - 18:30
Alex Barrachina & Friends - Improvisació amb instruments electrònics LIMITED

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Limited Capacity seats available

EN
Alex Barrachina & Friends - "Improvisation with electronic instruments"
 

Improvisation with electronic instruments will cover collective musical improvisation  strategies, participating in an unconventional ensemble, in which acoustic and electronic instruments influence each other.

 Each participant can influence, with his instrumental performance, the overall performance of the interactive musical System.

This complex network of mutual influences, of convergent or divergent desires of all participants, becomes a process sometimes collaborative, sometimes unpredictable.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas are members of the Barcelona Laptop Orchestra.

 Premiered on 2008, one of the aims of the Barcelona laptop Orchestra is to stablish a Meeting point for researchers, digital luthiers, performers and composers, to explore new control interfaces, new paradigms of networked performances.

More information at www.blo.cat 

 Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué


CA
Alex Barrachina & Friends - "Improvisació amb instruments electrònics"

Es treballaran estratègies d’ improvisació musical col·lectiva, tot participant d’ un conjunt instrumental poc convencional, en el que instruments acústics i electrònics s’ influencien mútuament.

 Cada participant pot contribuir al sistema pot influenciar, amb la seva interpretació instrumental, en el funcionament global del propi sistema musical interactiu.

 Aquesta xarxa complexa d’ influències mútues, de voluntats convergents o divergents de tots els participants, esdevé un procés de vegades col·laboratiu, de vegades impredictible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas són membres de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  l’ agrupació vol ser un punt de trobada per a investigadors sonors, luthiers digitals, intèrprets i compositors, amb l’ objectiu de centrar-se en el desenvolupament de noves interfícies de control musical i nous paradigmes par a interpretació en xarxa, amb els ordinadors assumint un rol central, però no exclusiu.

 Més informació a www.blo.cat


Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué

ES
Alex Barrachina & Friends - "Improvisación con instrumentos electrónicos"

Se trabajarán estrategias de improvisación musical colectiva, participando de un conjunto instrumental poco convencional, en el que instrumentos acústicos y electrónicos se influencian mutuamente.

 Cada participante, con su interpretación instrumental, puede influenciar en el funcionamiento global del propio sistema musical interactivo.

 Esta red compleja de influencias mutuas, de voluntades convergentes o divergentes de todos los participantes, se convierte en un proceso a veces colaborativo, a veces impredecible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas son miembros de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  la agrupación quiere ser un punto de encuentro para investigadores sonoros, luthiers digitales, intérpretes y compositores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de nuevas interfaces de control musical y nuevos paradigmas para la interpretación en red, con los ordenadores asumiendo un rol central, pero no exclusivo.

 Mas información en www.blo.cat


Componentes:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué 
Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A108