Loading…
---------------------------------------------------------------------Visit our site -> Click here ---------------------------------------------------------------

Thursday, February 4
 

15:00 CET

Participants Welcome

Thursday February 4, 2016 15:00 - 15:30 CET
A310 - Aula Orquestra

16:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

16:00 CET

Alex Barrachina & Friends - Improvisació amb instruments electrònics
Limited Capacity seats available

EN
Alex Barrachina & Friends - "Improvisation with electronic instruments"
 

Improvisation with electronic instruments will cover collective musical improvisation  strategies, participating in an unconventional ensemble, in which acoustic and electronic instruments influence each other.

 Each participant can influence, with his instrumental performance, the overall performance of the interactive musical System.

This complex network of mutual influences, of convergent or divergent desires of all participants, becomes a process sometimes collaborative, sometimes unpredictable.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas are members of the Barcelona Laptop Orchestra.

 Premiered on 2008, one of the aims of the Barcelona laptop Orchestra is to stablish a Meeting point for researchers, digital luthiers, performers and composers, to explore new control interfaces, new paradigms of networked performances.

More information at www.blo.cat 

 Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué


CA
Alex Barrachina & Friends - "Improvisació amb instruments electrònics"

Es treballaran estratègies d’ improvisació musical col·lectiva, tot participant d’ un conjunt instrumental poc convencional, en el que instruments acústics i electrònics s’ influencien mútuament.

 Cada participant pot contribuir al sistema pot influenciar, amb la seva interpretació instrumental, en el funcionament global del propi sistema musical interactiu.

 Aquesta xarxa complexa d’ influències mútues, de voluntats convergents o divergents de tots els participants, esdevé un procés de vegades col·laboratiu, de vegades impredictible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas són membres de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  l’ agrupació vol ser un punt de trobada per a investigadors sonors, luthiers digitals, intèrprets i compositors, amb l’ objectiu de centrar-se en el desenvolupament de noves interfícies de control musical i nous paradigmes par a interpretació en xarxa, amb els ordinadors assumint un rol central, però no exclusiu.

 Més informació a www.blo.cat


Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué

ES
Alex Barrachina & Friends - "Improvisación con instrumentos electrónicos"

Se trabajarán estrategias de improvisación musical colectiva, participando de un conjunto instrumental poco convencional, en el que instrumentos acústicos y electrónicos se influencian mutuamente.

 Cada participante, con su interpretación instrumental, puede influenciar en el funcionamiento global del propio sistema musical interactivo.

 Esta red compleja de influencias mutuas, de voluntades convergentes o divergentes de todos los participantes, se convierte en un proceso a veces colaborativo, a veces impredecible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas son miembros de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  la agrupación quiere ser un punto de encuentro para investigadores sonoros, luthiers digitales, intérpretes y compositores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de nuevas interfaces de control musical y nuevos paradigmas para la interpretación en red, con los ordenadores asumiendo un rol central, pero no exclusivo.

 Mas información en www.blo.cat


Componentes:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez FlaquéThursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A108

16:00 CET

Eladio Reinón - Tècniques d'improvisació
Limited Capacity seats available

EN
Eladio Reinón: "Improvisation techniques"

Practice of the language of jazz and improvisation techniques through its historic repertoire.

The aim is to improve understanding and knowledge of the language of jazz and its repertoire and acquire tools and resources for improvisation.

We're going to work on:
 • Melodic resources
 • Harmonic resources
 • Rhythmic resources
 • Motives and its development
 • Control of musical space

Eladio Reinón is professor of jazz saxophone at the School of Music of Catalonia (Esmuc). 

 CA
Eladio Reinón: “Tècniques d'improvisació”

Pràctica del llenguatge del  jazz i les seves tècniques d’improvisació a través del seu repertori històric.
L’objectiu es millorar la comprensió i coneixement del llenguatge del jazz i del seu repertori i adquirir eines i recursos per a la improvisació.

Treballarem en:
 • Recursos melòdics
 • Recursos harmònics
 • Recursos rítmics
 • Motius i el seu desenvolupament
 • Control de l'espai musical

Eladio Reinón és professor de saxofon jazz i combo a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

ES
Eladio Reinón: “Técnicas de improvisación"

Práctica del lenguaje del jazz y sus técnicas de improvisación a través de su repertorio histórico.
El objetivo es mejorar la comprensión y conocimiento del lenguaje del jazz y de su repertorio y adquirir herramientas y recursos para la improvisación.

Trabajaremos en:

 • Recursos melódicos
 • Recursos armónicos
 • Recursos  rítmicos
 • Motivos y su desarrollo
 • Control del espacio musical 

Eladio Reinón es profesor de saxofon jazz y combo en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)

Speakers


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A113

16:00 CET

Joan Asensio - Combo Flamenc
Limited Capacity seats available

EN
Joan Asensio- "Combo flamenco"

Is flamenco so difficult to play?
In this combo we will try to demonstrate how a string player can play flamenco from the first session; we will introduce which is the role of the fiddles in flamenco playing with the most famous guitar falsetto melodies.

More information at www.joanasensio.net


CA
Joan Asensio - "Combo flamenc"

Es tant difícil tocar flamenc?
En el combo demostrarem com un instrumentista de corda pot tocar flamenco desde la primera sessió. Un enfoc per conèixer quin és el paper melòdic de l’instrumentista de corda en el flamenco practicant amb melodies de les falsetes de guitarra mes conegudes. 


Més informació a www.joanasensio.net

ES
Joan Asensio - "Combo flamenco"

Es tan difícil tocar flamenco?
En este combo demsotraremos como un instrumentista de cuerda puede tocar flamenco desde la primera sesión. Un enfoque para conocer cuál es el papel melódico del instrumentista de cerda en el flamenco, practicando con melodias de las falsetas de guitarra más conocidas.


Más información en www.joanasensio.net


Speakers


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A109

16:00 CET

Matthew Simon - Jazz Standards easy I
Limited Capacity seats available

EN
Mattew Simon: “Jazz Standards easy I”

Workshop based on learning the most common arpeggios and scales used in jazz standards and how to use them for improvisation in a creative way, paying attention to musical details like articulation, phrasing and accentuation.

Matthew Simon is the trumpet professor in the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 


CA
Mattew Simon: “Jazz Standards easy I”

Centrat en aprendre els arpegis i escales més comuns utilitzats en els temes de jazz, i en com utilitzar aquests d'una forma creativa a les nostres improvisacions, tenint en compte aspectes com l'articulació, fraseig i accentuació.

Matthew Simon es professor de trompeta  a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 

ES
 Mattew Simon: “Jazz Standards easy I” 

Centrado en aprender los arpegios y escalas más utilizados en los temas de jazz, y en como utilitzar estos de una forma creativa en la improvisación, prestando atención en aspectos musicales como la articulación, fraseo y acentuación. 

Matthew Simon es el profesor de trompeta en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)
 

Speakers


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A103

16:00 CET

Oriol Saña - Jazz Standards
Limited Capacity seats available

EN
Oriol Saña "The Art and Craft of Improvisation"

The Art and Craft of Improvisation. This workshop is designed to improve our learning and memory methods, doing a travel from classical to jazz music and viceversa.

CA
Oriol Saña: "Art i Ofici de la improvisació"

Art i Ofici de la Improvisació. Aquest taller és dissenyat per millorar els mètodes d'aprenentatge i memòria de la improvisació, fent un viatge d'anada i tornada de la música clàssica a la música jazz, i viceversa.

ES
Oriol Saña: "Arte y Oficio de la improvisación"

Arte y Oficio de la Improvisación. Este taller está diseñado para mejorar los métodos de aprendizaje y memoria de la improvisación, realizando un viaje de ida y vuelta de la música clásica a la música jazz, y viceversa. 

Speakers
avatar for Dr. Oriol Saña

Dr. Oriol Saña

Director Barcelona Fiddle Congress and Jazz Violin Teacher, Escola Superior de Música de Catalunya


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A112

16:00 CET

Pep Cucurella - Flamenco Jazz
Limited Capacity seats available

EN 
Pep Cucurella "Flamenco Jazz"

We're going to work on themes of composers like Chano Dominguez, Guillermo McGill and on arrangements of jazz standards adapted to different flamenco rhythms.

Pep Cucurella is currently professor of electric bass at The Higher School of Music of Catalonia (ESMUC).


CA 

Pep Cucurella "Flamenco Jazz"

Es treballaràn temes de compositors com Chano Domínguez, Guillermo McGill, i arranjaments de standards de jazz adaptats als ritmes flamencs.

Pep Cucurella és actualment professor de baix elèctric a L’escola superior de música de Catalunya (ESMUC).


ES

Pep Cucurella "Flamenco Jazz" 

Se trabajaran temas de compositores como Chano Dominguez, Guillermo McGill, y arreglos de diferentes standards de jazz adaptados a los ritmos flamencos.

Pep Cucurella es actualmente profesor de bajo eléctrico en  la escola superior de música de Catalunya (ESMUC).Speakers


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A104

16:00 CET

Beneficis i inconvenients d'un doctorat o màster en instruments de corda fregada
EN
We'll discuss the benefits and disadvantages of having a strings master with the following speakers:

- Claudio Forcada
- Melissa Mercadal
- Sofía Martínez


CA
Discutirem i reflexionarem sobre els beneficis i inconvenients d'un doctorat o màster en instruments de corda fregada, amb els següents ponents:

- Claudio Forcada
- Melissa Mercadal
- Sofía Martínez


ES
Discutiremos y reflexionaremos sobre los beneficios e inconvenientes de un doctorado o máster en instrumentos de cuerda frotada, con los siguientes ponentes:

- Claudio Forcada
- Melissa Mercadal
- Sofía Martínez

 


Thursday February 4, 2016 16:00 - 17:30 CET
A348

16:00 CET

Fiddle PRO
Benvinguts al Barcelona Fiddle Pro, la zona per a professionals i entitats d’ instruments musicals del Barcelona Fiddle Congress , destinada a proveïdors, botigues, distribuïdors, tècnics i empreses que vulguin participar en aquest projecte impulsat per l'Escola Superior de Música de Catalunya.

A351 XAVIER VIDAL I ROCA 
A352 QARBONIA 
A352 D'ADDARIO ORCHESTRAL
A353 G&FILLS 
A353 SEIFERT COMPETITION 
A354 CORDES DEL MÓN 
A354 RAMON ELIES 
A355 TRINITY 
A355 CRISOL DE CUERDA 
A356 ANNA ANDREU 
A356 BARRY DUDDLEY

Moderators
avatar for PARC D'INSTRUMENTS

PARC D'INSTRUMENTS

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de... Read More →

Fiddle Pro
avatar for SEIFERT COMPETITION

SEIFERT COMPETITION

Zbigniew Seifert (1946-1979) was one of the most eminent Polish jazz musicians and a man of incredible musical talent. His untimely death did not let him fully develop his musical abilities and interrupted a promising worldwide career. Our competition is open to musicians representing... Read More →
avatar for Crisol de Cuerda

Crisol de Cuerda

Granja Escuela de Arlanzón CRISOL DE CUERDA es un encuentro en torno a la música tradicional en el que convergen creatividad, práctica, conocimiento y libertad. Es un espacio y un tiempo para amantes de la música que comparten su interés por la tradición y la innovación, para... Read More →
avatar for ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz Anna Andreu i Gerard Díaz van aprendre els oficis de luthier i arqueter a Cremona (Itàlia) i han continuat formant-se en diversos tallers d’Itàlia, França, Catalunya i Anglaterra.Des del 2005 treballen a Sant Cugat del Vallès... Read More →
avatar for RAMON ELIES

RAMON ELIES

Ramon Elias i Gavernet, nascut a Tàrrega l’any 1976, va començar els estudis de luthier l’any 2000 a l’Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario Antonio Stradivari de Cremona. L’any 2003 acaba els estudis i es queda fins el 2005 treballant a Cremona... Read More →
avatar for G&FILLS - David Gonzalez

G&FILLS - David Gonzalez

G&Fills es dedica a la construcció artesanal i personalitzadad'instruments de corda fregada elèctrics. Especialment curosos en laselecció de les fustes els acabats i els components electrònics, cadainstrument que surt d'aquesta casa és únic.G&Fills també fabrica micròfons... Read More →
avatar for TRINITY COLLEGE LONDON

TRINITY COLLEGE LONDON

WE ARE the international exam board for all kind of music qualifications WE OFFER graded exams and diplomas that are internationally recognised, and form part of the European Qualification Framework (EQF) WE ASSESS a huge variety of styles: classical, jazz, folk, Rock and Pop… SOMOS la... Read More →
avatar for CORDES DEL MÓN

CORDES DEL MÓN

CEM Maria Grever
El projecte Cordes del Món neix a Parets del Vallès, de la mà del director musical Ernesto Briceño, com a part de les iniciatives del Centre d'Estudis Musicals María Grever. A més. comptem amb el recolzament del Museu Etnològic de Barcelona i del Taller de Músics. Es tracta... Read More →
avatar for D'ADDARIO ORCHESTRAL

D'ADDARIO ORCHESTRAL

A la petita ciutat de Salle, a la província italiana de Pescara, es conserva un document de l’any 1680 on Donato D'Addario es declara d'ofici "cordaro", és a dir, el qui fa cordes. Des d'aleshores fins avui dia, la família D'Addario ha mantingut la passió i la dedicació al... Read More →
avatar for XAVIER VIDAL i ROCA

XAVIER VIDAL i ROCA

Xavier Vidal i Roca S.L.
Xavier Vidal i Roca es una tienda-taller situada en el Eixample de Barcelona con más de 25 años de experiencia. Somos especialistas en la venta y restauración de violines, violas y violonchelos, así como de sus distintos accesorios tales como cuerdas, arcos, estuches, sordinas, almohadillas, et... Read More →
avatar for QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA
Qarbonia es la tienda de referencia en Madrid tanto para amateurs como para estudiantes y profesionales que busquen las mejores marcas y los mejores precios en estuches, arcos, cuerdas y todo tipo de accesorios para instrumentos de cuerda frotada.Amplio catálogo de violines de... Read More →
avatar for Dudley Violins

Dudley Violins

Barry Dudley, violin maker and guitar maker. I use the finest materials from all around the world. Each instrument is made in my small one man shop using a blend of old world traditions and modern technology. The "art" of hand building stringed instruments is called “Lutherie... Read More →Thursday February 4, 2016 16:00 - 19:00 CET
A351-A356 - Fiddle PRO

17:30 CET

Activitat professionals - Presentació BARRY DUDLEY I ANNA ANDREU
Thursday February 4, 2016 17:30 - 18:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

18:00 CET

Begoña Riobó - El violí a la música tradicional gallega
EN 
Begoña Riobó: "Fiddles in galician music"

We're going to work on technical and expressive aspects we have to consider when we use the violin as an instrument in the traditional Galician bagpipe music. 
This workshop is divided in four seasons, each of them dedicated to a different ryhtm or genre:

1st. "Muiñeira"
2nd. "Xota" 
3th. "Pasodoble" and "rumba"
4th. "Polka" and "mazurka"

Begoña Riobó is professor of celtic harp at Vigo's Traditional Music School and teaches courses of violin in traditional music as well.

CA  
Begoña Riobó: "El violí a la música tradicional gallega"

Aquest taller neix amb l'objectiu de profunditzar en aspectes tècnics i expressius del violí per l'adaptació d'aquest al repertori tradicional de gaita gallega. Aquest tema està dividit en quatre sessions, cadascuna d'elles centrades en un ritme o gènere concret:

1er. Muiñeira
2n. Xota 
3r. Pasodoble y Rumba
4t. Polca y mazurca 

Begoña Riobó és professora d'arpa cèltica a l'escola de Música Tradicional de Vigo, i imparteix cursos de violí en el camp de la música tradicional.

ES  
Begoña Riobó: "El violín en la música tradicional gallega"

Este taller nace con el objetivo de profundizar en aspectos técnicos y expresivos del violín para la adaptación de éste al repertorio tradicional de gaita gallega. Este tema está dividido en cuatro sesiones, dedicadas cada una de ellas a un ritmo o género concreto:


1º. Muiñeira
2º. Xota 
3º. Pasodoble y Rumba
4º. Polca y mazurca 


Begoña Riobó es profesora de arpa céltica en la Escuela de Música Tradicional de Vigo, y imparte cursos de violín en el campo de la música tradicional.
 

Speakers


Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A345

18:00 CET

Diego Galaz - Ritmes de la península ibérica

EN
Diego Galaz: “Iberian rhythms”

We are all surrounded by a vast variety of musical genres along the Iberian peninsula: ajechaos, seguidillas, jotas and others. We'll travel through them and their main rythms with our string instruments.


(Course for medium levels of violin, viola and cello.)

Diego Galaz violinist, founder and director of the FESTIVAL OF UNUSUAL INSTRUMENTS AND PERFORMERS INSTRUMENTS which organizes the City Council of Burgos, the only one of this genre in Spain. More information at: http://www.diegogalaz.com

CA
Diego Galaz: “Ritmos de la península ibérica”

La península ibèrica alberga un dels majors ventalls de ritmes diferents a través dels quals podem descobrir l'origen de molta de la música que toquem actualment. Viatjarem a través dels ajechaos, seguidillas, ruedas, jotas i altres estils rítmics diferents amb els nostres instruments de corda.

Diego Galaz violinista, fundador i director del FESTIVAL D'INSTRUMENTS INUSUALS I INTÈRPRETS que organitza la junta de Burgos, l'únic d'aquest gènere a Espanya. Més informació a: http://www.diegogalaz.com

ES
Diego Galaz: “Ritmos de la península ibérica” 

Las península ibérica alberga uno de los mayores crisoles de ritmos diferentes a través de los cuales podemos descubrir el origen de mucha de la música que tocamos actualmente. Viajaremos a través de los ajechaos, seguidillas, ruedas, jotas, y otros diferentes estilos rítmicos con nuestros instrumentos de cuerda. 

Diego Galaz violinista, fundador y director del FESTIVAL DE INSTRUMENTOS INUSUALES Y INTÉRPRETES que organiza la junta de Burgos, el único de este género en España. Más información en: http://www.diegogalaz.com 

Speakers


Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A346

18:00 CET

Fiona Monbet - Blues per a intèrprets de corda
EN
Blues for a string players

CA
Blues per a intèrprets de corda

ES
Blues para intérpretes de cuerda
 

Speakers

Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A309 - Aula Cor

18:00 CET

John Dubuclet - Iniciació a la improvisació

EN
John Dubuclet: "The basics of music improvisation"

Theory and practice on themes with static and blues harmony.

Modal scale, blues scale, musical form and jazz rhythms.

John Dubuclet is professor of jazz trombone, jazz improvisation i and modern music improvisation at "Escola Superior de Música de Catalunya" (ESMUC)

CA
John Dubuclet "Iniciació a la improvisació"

Teoria i pràctica dels elements bàsics per improvisar sobre temes amb harmonia estàtica i blues:

L'escala modal, l'escala de blues, la forma temàtica i la interpretació rítmica del jazz. 

John Dubuclet és professor de trombó jazz, improvisació del jazz i improvisació de la Música Moderna a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

ES
John Dubuclet: "Iniciación a la improvisación"

Teoria y práctica de los elementos básicos para la improvisación sobre temas con harmonia estática y blues:

La escala modal, la escala de blues, la forma temática y la interpretación rítmica del jazz. 

John Dubuclet es profesor de trombón jazz, improvisación jazz e improvisación de música moderna en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 


Speakers

Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A347

18:00 CET

Mario Rossy - Introducció al flamenco
EN
Mario Rossy "Introduction to flamenco"

Introduction to flamenco 
for bass, cello, electric bass and other string instruments. Flamenco and Flamenco - Jazz fussion roots will be analyzed, applied to bass, cello and electric bass, both as a rhythm section members as soloists. Possibilities of three instruments will be compared.

Mario Rossy is a bassist, composer and pedagogue. He is professor off jazz bass and improvisation at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC and BERKLEE Valencia (Master Program and Global Studies) as well.

CA
Mario Rossy "Introducció al flamenc"

Introducció al flamenc
 per contrabaix, cello, baix elèctric i altres instruments de corda.
Es tractaran els fonaments del llenguatge Flamenc i Flamenc-Jazz aplicats al contrabaix, cello i baix elèctric, tant com a membres de la secció rítmica com a solistes. Comparació i possibilitats dels tres instruments.

Mario Rossy és contrabaixista, compositor i pedagog. És professor de contrabaix jazz i improvisació a l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC i BERKLEE València (en els cursos globals i màsters)

ES
Mario Rossy "Introducción al flamenco"

Introducción al flamenco para contrabajo, cello, bajo eléctrico y otros instrumentos de cuerda. Se tratarán los fundamentos del lenguaje Flamenco y Flamenco-Jazz aplicados al contrabajo, cello y bajo eléctrico, tanto como miembros de la sección rítmica como solistas. Comparación y posibilidades de los tres instrumentos.

Mario Rossy es contrabajista, compositor y pedagogo. Es profesor de contrabajo jazz y improvisación en la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC y BERKLEE Valencia (en los cursos globales y másteres)
 

Speakers


Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A348

18:00 CET

Martin Melendez - Pizz & grooves

EN
Martín Meléndez: "Pizz & Grooves"

Introduction to right hand technique (pizz) creating bass lines, rhythmic motifs and percussion

Martín Meléndez is member of AupaQuartet, Traza Quartet, Cordes del Mon, Gani Mirzo Band among others. For the second consecutive year he will be teaching at the Crisol de Cuerdas 2015.

CA
Martín Meléndez: "Pizz & Grooves"

Introducció a la tècnica de la mà dreta (pizz) mitjançant la creació de línees de baix, motius rítmics i percussió.

Martín Meléndez és integrant d’Aupa Quartet i Traza Quartet, Cordes de Món, Gani Mirzo Band entre d’altres. Per segon any consecutiu impartirá clases al Crisol de Cuerdas 2015.  


ES
Martín Meléndez: "Pizz & Grooves"

Introducción a la técnica de la mano derecha (pizz) mediante la creación de líneas de bajo, motivos rítmicos y percusión. 

Martín Meléndez es integrante de AupaQuartet, Traza Quartet, Cordes del Món, Gani Mirzo Band entre otros. Por segundo año consecutivo impartirá clases en el Crisol de Cuerdas 2015.


Speakers

Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A304

18:00 CET

Yubal Goltibovich - Improvisació clàssica
EN 
Yubai Goltibovich: "Classical improvisation"

We all study first and play our concerti (to play in the end with piano accompaniment). We don’t often have the chance to open our creative abilities, be spontaneous and inventive as we do it, let alone with a group of musicians.

Each of you will have a chance to be in the accompanying ensemble and the soloist in these new imaginary concerti that you will create on the spot.

We will start with a little ´warm up´ improvisation exercises and move on to various ways and styles of concerti that we will make up.

CA
Yubal Goltibovich: “Improvisació clàssica"

ES
Yubal Goltibovich: “Improvisación clásica” Thursday February 4, 2016 18:00 - 19:30 CET
A307

20:30 CET

Seifert Competition Tour
EN
Concert by the winners of the International Zbigniew Seifert Competition Jazz Violin Competition

The International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition emerged from the need to commemorate the outstanding Polish violinist, as well as to underline his role in the world of music. 

The participating artists will be:

- Bartosz Dworak
- Apel.les Carod

with a backing band formed by:

Pau Lligadas -Bass
Joel Gonzalez - piano    
Joan Casares - drums  

CA
Concert a càrrec dels guanyadors de la International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition

La International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition nasqué amb la necessitat de commemorar la figura del violinista polac, i repassar el seu rol en el món de la música.

Els artistes participants seran:

- Bartosz Dworak
- Apel.les Carod

amb una secció rítmica composta per:

Pau Lligadas -Contrabaix
Joel Gonzalez - piano    
Joan Casares - bateria   

ES
Concierto a cargo de los ganadores de la International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition

La International Zbigniew Seifert Jazz Violin Competition nació por la necesidad de commemorar la figura del violinista polaco, y remarcar su rol en el mundo de la musica. 

Los artistas participantes seran:

- Bartosz Dworak
- Apel.les Carod

con una sección rítmica formada por:

 Pau Lligadas -Contrabajo
Joel Gonzalez - piano    
Joan Casares - bateria   


Thursday February 4, 2016 20:30 - 21:45 CET
A310 - Aula Orquestra
 
Friday, February 5
 

10:00 CET

Casey Driessen - Connectant
EN
Casey Driessen: "Plugging in"

Whether you are playing in a band with drums or in an acoustic folk group, if you are going to be on stage, you’ll need to be amplified. This workshop will discuss various methods of string instrument amplification and the pros and cons in different scenarios. We will also explore effects pedals and looping from real-world trial and error experience as a solo performer and side musician. Demonstrations are included.

More information at www.caseydriessen.com


CA
Casey Driessen: "Connectant"

Si ets membre d'una banda amb bateria o dins d'un grup de folk acústic, si has d'actuar a l'escenari, necessitaràs una amplificació. Aquest taller reflexionarà sobre diversos mètodes d'amplifiació dels instruments de corda i els seus pros i contras en diferents escenaris. També explorarem el mon dels pedals d'efectes i de looping i el seu ús en experiències d'intèrpret solista. Amb demostracions.

Més informació a www.caseydriessen.com

ES
Casey Driessen: "Conectando"

Si eres miembro de una banda con bateria o estás dentro de un grupo de folk acústico, si debes actuar en un escenario, necesitarás una amplificación. Este taller reflexionará sobre diversos métodos de amplificación de los instrumentos de cuerda y sus pros y contras en diferentes escenarios. También exploraremos el mundo de los pedales de efectos y de looping y su uso en experiencias de intérprete solista. Con demostraciones. 

Más información en www.caseydriessen.com 

Speakers

Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A309 - Aula Cor

10:00 CET

Darol Anger - Quins aspectes fan bona una melodia?

EN
Darol Anger: "What Makes a Good Tune"?


"there are no bad tunes, only bad players"... a skilled player can make a so-so tune sound great, but even a beginner can put across a really great fiddle tune. What makes these warhorses great? We will discuss structure, texture, and story in the context of fiddle tunes, and learn a couple.


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world. 

His website is www.darolanger.com


CA
Darol Anger: "Quins aspectes fan una bona melodia?" 

"no hi ha melodies dolentes, sino intèrprets dolents".... un intèrpret experimentat pot aconseguir que una melodia regular soni bé, però també un principant pot obtenir bons resultats. ¿Què fa que puguem superar aquest camp de batalla? Discutirem sobre l'estructura, textura, i la història en el context de les melodies de violí, i aprendrem un parell d'elles. 


Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com


ES
Darol Anger: "Qué aspectos hacen una buena melodia?"

"no hay melodias malas, sólo malos intérpretes" ... un intérprete experimentado puede conseguir que una melodía regular suene bien, pero también un principiante puede obtener buenos resultados. ¿Qué hace que podamos superar ese campo de batalla? Discutiremos sobre la estructura, textura, y la historia en el contexto de las melodías del violín, y aprenderemos un par de ellas


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo.

Su web es www.darolanger.com


Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A310 - Aula Orquestra

10:00 CET

Enric Giné - Enregistrar i amplificar instruments de corda sempre ha estat un gran repte
EN
Enric Giné: "String instruments recording and sound reinforcement"

In contrast with most common electrical instruments that were actually born with amplification (guitar, bass, etc), string instruments extend they roots to the dawn of music and have strongly defined its dynamics, timber, radiation patterns and full personality over a vast period of centuries of acoustic music tradition. That means that both musicians and audience have a rather defined concept of how such instruments should sound, something that can be both helpful and a hindrance. Along with this reality, a quest for “tonal purity” (i.e. minimizing the “electrical feeling” of poor amplification or recording) has always been something sought. Many recording techniques and technologies, from microphones to amplifiers, account for this quest.

But, on the other side, with the advent of new musical languages and aesthetics, string instruments are slowly broadening its scope and becoming vastly processed or morphed, as well as becoming triggers for new sounds (synthesized sounds and samplers). This can be a radical depart from traditional aesthetics and thus requires especially designed pickups, clip-on microphones and sensors.

In this session we will try to cover some of these topics from our personal experience in the field of sound recording and amplification, also referring to past experiences being presented in the ESMUC. 

Enric Giné is Professor of the Sonology Department at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) and co-director of the Post-graduate degree in Sonology offered jointly by the University Pompeu Fabra (IDEC) and ESMUC.


CA
Enric Giné “Enregistrament de les cordes i el reforç de so”

A diferència dels instruments elèctrics més comuns que en realitat van néixer amb l’amplificació (guitarra, baix, etc), els instruments de corda estenen les seves arrels a les albors de la música i han definit fortament la seva dinàmica, timbre, patrons de radiació i la personalitat total sobre un vast període de segles de tradició de la música acústica. Això significa que tant els músics com el públic tenen un concepte més definit de com aquests instruments han de sonar, cosa que pot ser tant útil com un obstacle. Al costat d’aquesta realitat, la recerca de la “puresa tonal” (és a dir, reduir al mínim la “sensació elèctrica” ​​de mala amplificació o gravació) sempre ha estat present. Moltes de les tècniques d’enregistrament i les tecnologies, dels micròfons als amplificadors, representen aquesta cerca.

Però, d’altra banda, amb l’arribada de nous llenguatges musicals i estètics, els instruments de corda estan ampliant lentament el seu abast i esdevenen molt elaborats o transformats, així convertint-se en disparadors de nous sons (sons sintetitzats i samplejats ). Això pot ser una sortida radical de l’estètica tradicional i per tant requereix de pastilles especialment dissenyades, micròfons de pinça i sensors.

En aquesta sessió tractarem de cobrir alguns d’aquests temes des de la nostra experiència personal en el camp de l’enregistrament de so i amplificació, referint-nos també a les experiències passades que s’han presentat a l’ESMUC.


Enric Giné és professor del departament de Sonologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i co-director del Postgrau de Sonologia ofert conjuntament per l’ESMUC i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (idEC).

ES
Enric Giné “Grabación de las cuerdas y el refuerzo de sonido” 

A diferencia de los instrumentos eléctricos más comunes que en realidad nacieron con amplificación (guitarra, bajo, etc), los instrumentos de cuerda extienden sus raíces a los albores de la música y han definido fuertemente su dinámica, timbre, patrones de radiación y la personalidad total sobre un gran período de siglos de tradición de la música acústica. Eso significa que tanto los músicos como el público tienen un concepto más definido de como estos instrumentos deben sonar, cosa que puede ser tan útil como un obstáculo. Al lado de esta realidad, la búsqueda de la “pureza tonal” (es decir, reducir al mínimo la “sensación eléctrica” de la mala amplificación o grabación) siempre ha estado presente. Muchas de las técnicas de grabación y las tecnologias, de los micrófonos a los amplificadores, representan esta búsqueda.

Pero, por otro lado, con la llegada de nuevos lenguajes musicales y estéticos, los instrumentos de cuerda estan ampliando lentamente sus capacidades (sonidos sintetizados y sampleados). Eso puede ser una salida radical de la estética tradicional, y por lo tanto requiere de pastillas especialmente diseñadas, micrófonos de pinza y sensores.

En esta sesión trataremos de cubrir algunos de estos temas des de nuestra experiencia personal en el campo de la grabación del sonido y la amplificación, refiriéndonos también a las experiencias pasadas que se han presentado en la ESMUC.

Enric Giné es profesor del departamento de Sonologia de la Escuela Superior de Musica de Cataluña (ESMUC) y co-director del Posgrado de Sonologia ofrecido conjuntamente por la ESMUC y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (idEC).


Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A348

10:00 CET

Jason Anick - Gypsy Jazz: una connexió entre la música clàssica i el jazz

EN
Jason Anick: "Gypsy Jazz - A Link Between Classical to Jazz"

For this workshop, I will teach the Gypsy Jazz standard "Dark Eyes" and provide various techniques on how to achieve that authentic Gypsy sound and feel. I will also display how Gypsy Jazz is a great segue from classical music for learning jazz and improvisation.  

Jason Anick is an American jazz violinist, mandolinplayer and composer. He currently resides inBoston, Massachusetts, and teaches at the Berklee College of Music.

More information at: www.jasonanick.com

CA
Jason Anick: "Gypsy Jazz: una connexió entre la música clàssica i el jazz"

En aquest taller, practicarem l'estàndard de Gypsy Jazz "Dark Eyes", i us proporcionaré diverses tècniques que ens ajudin a aconseguir l'autèntic so i sentiment del Gypsy Jazz. També us mostraré el Gypsy Jazz des de la música clàssica, i com una transició a l'aprenentatge del jazz i la improvisació.


Jason Anick és un violinista de jazz americà, intèrpret de mandolina i compositor. Actualment resideix a Boston, Massachussets, i imparteix classes al Berklee College of Music.

Més informació a www.jasonanick.com

ES
Jason Anick "Gypsy Jazz: una conexión entre la música clásica y el jazz"


En este taller, practicaremos el estándar de Gypsy Jazz "Dark Eyes", y os proporcionaré diferentes técnicas que nos ayuden a conseguir el sonido y sentimiento auténtico del Gypsy Jazz. Tambié os mostraré el Gypsy jazz des de la música clásica, y como una transición al aprendizaje del jazz y la improvisación. 

Jason Anick es un violinista de jazz americano, intérprete de mandolina y compositor. Actualmente reside en Boston, Massachussets, e imparte clases en el Berklee College of Music.

Más información en www.jasonanick.com


Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A347

10:00 CET

Jon Cottle - Groove: baix i bateria
EN
Jon Cottle: "Bass & Drums"

As string players it may be that we don’t devote too much time to thinking about the elements of the groove, but in reality it’s just as important to study as the melodic aspects of improvising. In this first part, we will concentrate on the importance of Bass and Drums in modern music, their conventions and how we can incorporate them into what we play. 

Jon Cottle is an English Cellist, improviser, composer, arranger and educator, currently residing in Barcelona. He is teacher in the Suzuki Method, and is regularly invited to give clases in traditional and modern music in Spain and England.

CA
Jon Cottle: "Baix i bateria"

Com a músics de corda, pot ser que no prestem massa atenció als elements del Groove, però en realitat són tant importants com estudiar les parts melòdiques de la improvisació. En aquesta primera part, ens concentrarem en la importancia del Baix i la Bateria a la música moderna, les seves convencions i com podem incoporar els seus elements en la música que toquem nosaltres. 

Jon Cottle és violoncel.lista, improvisador, compositor, arreglista i educador anglès, que resideix a Barcelona. És professor de violoncel en metodologia Suzuki i convidat regularment per a impartir classes a diferents cursos de música tradicional i moderna a Espanya i Anglaterra.

ES
Jon Cottle: "Bajo y batería"

Como músicos de cuerda, puede ser que no pongamos mucho atención en los elementos de Groove, pero en realidad son tan importantes como estudiar las partes melódicas de la improvisación. En este primera parte, vamos a concentrarnos en la importancia del Bajo y Batería en la música moderna, sus convenciones y cómo podemos incorporar sus elementos en la música que tocamos nosotros. 

Jon Cottle es  chelista, improvisador, compositor, arreglista y educador Inglés, que vive en Barcelona. Es profesor de violonchelo en metodología Suzuki e invitado regularmente para impartir clases en diferentes cursos de música tradicional y moderna en España e Inglaterra

Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A346

10:00 CET

Pep O'Callaghan - Harmonia i anàlisi de la música moderna

EN
Pep O'Callaghan: "Harmony and modern music analysis"

Workshop focused on revising and evaluating the different teaching methods used in modern music and jazz music.  We're going to work on harmony, melody (scale-chord relationships), formal models, ear training methods and other suggestions from the audience.

Pep O’Callaghan teaches jazz analysis, analysis of modern music, jazz improvisation, aural perception and combo at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  


CA
Pep O’Callaghan: “Harmonia i anàlisi de la música moderna”

Taller dedicat a profunditzar en les particularitats i mètodes didàctics usats en l'àmbit de la música moderna i el jazz, per estudiar els aspectes més "teòrics". Aspectes com poden ser: harmonia, melodia (relació escala-acord), models formals, educació de l'oïda (sistemes d'entrenament auditiu tipus "do mòvil"), i altres aspectes que puguin surgir de les preguntes o interessos dels assistents.

Pep O'Callaghan és professor a l’Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya), on imparteix classes d’Anàlisis de Jazz i Música Moderna, Percepció Auditiva, Improvisació i Conjunt Instrumental.

ES
Pep O’Callaghan: “Harmonia i análisis de la música moderna” 

Taller dedicado a profundizar en las particularidades y métodos didácticos que se usan en el ámbito de la música moderna y el jazz para estudiar los aspectos más “teóricos”. Aspectos como pueden ser: Harmonía, melodía (relación escala-acorde),  modelos formales, educación del oído (sistemas de entrenamiento auditivo tipo “do móvil) y otros aspectos que puedan surgir de las preguntas o intereses de los asistentes.

Pep O'Callaghan es profesor en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), donde imparte clases de Análisis de Jazz y Música Moerna, Percepción Auditiva, Improvisación y Conjunto Instrumental. 

Speakers

Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A345

10:00 CET

Quico Pugès - De Solo a Solo

EN
Quico Puges: "From Solo to Solo"

This workshop propose to give some basic tools to extract, play, analize and create new solos from other solos.

Understand rythmic, melodic and harmonic elements of modern music for introduce on the string instruments' lenguage.

The participants of this workshop will listen, sing, play rythms, search on the fingerboard, put the played melodies on a context, make accompaniments with the group and will create her own solo.

Quico Pugès is a freelance musician who makes workshops specialized in  musical creation for people with functional diversity, educational concerts and collaborates as cello teacher at “Xamfrà”, centre of scenic arts for social integration.

CA
Quico Puges: "De Solo a Solo"

El taller proposa donar eines bàsiques per ser capaç de treure solos, interpretar-los, analitzar-los i crear-ne de nous.

Entendre els elements rítmics, melòdics i harmònics de la música moderna per incorporar-los en el llenguatge de la corda fregada.

La persona que vingui al taller escoltarà, cantarà, picarà, buscarà en el mànec, posarà en context el que ha tocat,  acompanyarà a la resta del grup i inventarà el seu propi solo.

Quico Pugès realitza tallers de creació musical amb persones amb diversitat funcional per l’obra social de “la caixa”, ha estat i segueix col·laborant com a professor de violoncel a “Xamfrà” centre d’arts escèniques per la integració social. És membre del Brossa quartet de corda, participa amb la companyia de concerts escolars “Com Sona” i amb la companyia “Ytuquepintas”. 


ES
Quico Puges: "De Solo a Solo"

El taller propone dar herramientas básicas par ser capaz de extraer, interpretarlos, analizarlos y crear nuevos solos.

Entender los elementos rítmicos, melódicos y armónicos de la música moderna para incorporarlos en el lenguaje de la cuerda frotada.

La persona que venga al taller escuchará, cantará, reproducirá ritmos, buscará en el mastil, pondrá en contexto lo que ha tocado, hará acompañamientos con el resto del grupo e inventará su propio solo.

Quico Pugès realiza talleres de creación musical con personas con diversidad funcional para la obra social de “La Caixa”, ha sido y sigue siendo colaborador como profesior de violoncelo en “Xamfrà” centro de artes escénicas por la integración social. Es miembro del Brossa cuarteto de cuerda, participa con la compañía de conciertos escolares “Com Sona” y con la compañía “Ytuquepintas”.

Speakers


Friday February 5, 2016 10:00 - 11:30 CET
A304

10:00 CET

Fiddle PRO
Benvinguts al Barcelona Fiddle Pro, la zona per a professionals i entitats d’ instruments musicals del Barcelona Fiddle Congress , destinada a proveïdors, botigues, distribuïdors, tècnics i empreses que vulguin participar en aquest projecte impulsat per l'Escola Superior de Música de Catalunya.

A351 XAVIER VIDAL I ROCA
A352 QARBONIA
A352 D'ADDARIO ORCHESTRAL
A353 G&FILLS 
A353 SEIFERT COMPETITION
A354 CORDES DEL MÓN
A354 RAMON ELIES
A355 TRINITY
A355 CRISOL DE CUERDA
A356 ANNA ANDREU
A356 BARRY DUDDLEY

Moderators
avatar for PARC D'INSTRUMENTS

PARC D'INSTRUMENTS

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de... Read More →

Fiddle Pro
avatar for SEIFERT COMPETITION

SEIFERT COMPETITION

Zbigniew Seifert (1946-1979) was one of the most eminent Polish jazz musicians and a man of incredible musical talent. His untimely death did not let him fully develop his musical abilities and interrupted a promising worldwide career. Our competition is open to musicians representing... Read More →
avatar for Crisol de Cuerda

Crisol de Cuerda

Granja Escuela de Arlanzón CRISOL DE CUERDA es un encuentro en torno a la música tradicional en el que convergen creatividad, práctica, conocimiento y libertad. Es un espacio y un tiempo para amantes de la música que comparten su interés por la tradición y la innovación, para... Read More →
avatar for ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz Anna Andreu i Gerard Díaz van aprendre els oficis de luthier i arqueter a Cremona (Itàlia) i han continuat formant-se en diversos tallers d’Itàlia, França, Catalunya i Anglaterra.Des del 2005 treballen a Sant Cugat del Vallès... Read More →
avatar for RAMON ELIES

RAMON ELIES

Ramon Elias i Gavernet, nascut a Tàrrega l’any 1976, va començar els estudis de luthier l’any 2000 a l’Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario Antonio Stradivari de Cremona. L’any 2003 acaba els estudis i es queda fins el 2005 treballant a Cremona... Read More →
avatar for G&FILLS - David Gonzalez

G&FILLS - David Gonzalez

G&Fills es dedica a la construcció artesanal i personalitzadad'instruments de corda fregada elèctrics. Especialment curosos en laselecció de les fustes els acabats i els components electrònics, cadainstrument que surt d'aquesta casa és únic.G&Fills també fabrica micròfons... Read More →
avatar for TRINITY COLLEGE LONDON

TRINITY COLLEGE LONDON

WE ARE the international exam board for all kind of music qualifications WE OFFER graded exams and diplomas that are internationally recognised, and form part of the European Qualification Framework (EQF) WE ASSESS a huge variety of styles: classical, jazz, folk, Rock and Pop… SOMOS la... Read More →
avatar for CORDES DEL MÓN

CORDES DEL MÓN

CEM Maria Grever
El projecte Cordes del Món neix a Parets del Vallès, de la mà del director musical Ernesto Briceño, com a part de les iniciatives del Centre d'Estudis Musicals María Grever. A més. comptem amb el recolzament del Museu Etnològic de Barcelona i del Taller de Músics. Es tracta... Read More →
avatar for D'ADDARIO ORCHESTRAL

D'ADDARIO ORCHESTRAL

A la petita ciutat de Salle, a la província italiana de Pescara, es conserva un document de l’any 1680 on Donato D'Addario es declara d'ofici "cordaro", és a dir, el qui fa cordes. Des d'aleshores fins avui dia, la família D'Addario ha mantingut la passió i la dedicació al... Read More →
avatar for XAVIER VIDAL i ROCA

XAVIER VIDAL i ROCA

Xavier Vidal i Roca S.L.
Xavier Vidal i Roca es una tienda-taller situada en el Eixample de Barcelona con más de 25 años de experiencia. Somos especialistas en la venta y restauración de violines, violas y violonchelos, así como de sus distintos accesorios tales como cuerdas, arcos, estuches, sordinas, almohadillas, et... Read More →
avatar for QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA
Qarbonia es la tienda de referencia en Madrid tanto para amateurs como para estudiantes y profesionales que busquen las mejores marcas y los mejores precios en estuches, arcos, cuerdas y todo tipo de accesorios para instrumentos de cuerda frotada.Amplio catálogo de violines de... Read More →
avatar for Dudley Violins

Dudley Violins

Barry Dudley, violin maker and guitar maker. I use the finest materials from all around the world. Each instrument is made in my small one man shop using a blend of old world traditions and modern technology. The "art" of hand building stringed instruments is called “Lutherie... Read More →Friday February 5, 2016 10:00 - 19:00 CET
A351-A356 - Fiddle PRO

11:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Friday February 5, 2016 11:00 - 12:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

11:30 CET

Activitat professionals - Presentació TRINITY COLLEGE LONDON I CRISOL DE CUERDA TRADICIONAL
Friday February 5, 2016 11:30 - 12:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

12:00 CET

Alfonso Franco - Assistent d'afinació per la corda fregada

EN
Alfonso Franco: "Fiddle Tuning Assistant"

With this new system, the player has a touch guide that tells you the exact position of the fingers on the fingerboard, accelerating the learning process for beginners. In addition, you can improve significantly your tuning, both if you have more difficulty hearing or you lack of the time needed to practice regularly.
Besides a tool for beginners and amateurs, it can be useful for advanced instrumentalists that in a recording session want to ensure the tuning of certain changes in position or uncomfortable polyphonic passages.
This educational device was created with the intention to assist learning in the early stages, so it is a guide only applied to the first position. It is fully configurable according to the needs of the student.
This system will be presented in world premiere at the Fiddle Congress Barcelona 2016 and will be marketed worldwide by the end of that year.

CA
Alfonso Franco: "Assistent d'afinació per a la corda fregada"

Amb aquest nou sistema, l'intèrpret té una guia tàctil que indica la posició exacta dels dits sobre el diapasó, accelerant el procés d'aprenentatge dels principiants.
A més, millora sensiblement l'afinació, tant dels que tinguin més dificultats d'oïda, com dels intèrprets eventuals, que no disposin del temps necessari per a practicar regularment.

A més d'una eina destinada als principiants i als amateurs, pot ser de gran utilitat per als instrumentistes avançats que necessiten durant una sessió d'enregistrament, assegurar l'afinació de certs canvis de posició o passatges polifònics incòmodes, podent activar solament les referències necessàries per a executar amb major precisió els mateixos.

Aquest dispositiu educacional neix amb la interció de servir d'ajuda a l'aprenentatge en les fases inicials, per tant es tracta d'una guia aplicada únicament sobre la primera posició. És totalment configurable segons les necessitats de l'estudiant, qui anirà prescindint del mateix a mida que els seus dits vagin adquirint seguretat al diapasó.
Aquest sistema serà presentat en primícia mundial al Barcelona Fiddle Congress 2016, i serà comercialitzat a nivell mundial a finals del mateix any. 

ES
Alfonso Franco: "Asistente de afinación para la cuerda frotada"

Con este nuevo sistema, el intérprete tiene una guía táctil que le indica la posición exacta de los dedos sobre el diapasón, acelerando el proceso de aprendizaje de los principiantes. Además, mejora sensiblemente la afinación, tanto la de los que tengan más dificultades de oído, como la de los intérpretes eventuales, que carezcan del tiempo necesario para practicar a asiduamente.

Además de una herramienta destinada a los principiantes y a los amateurs, puede ser de gran utilidad para los instrumentistas avanzados que necesiten durante una sesión de grabación, asegurar la afinación de ciertos cambios de posición o pasajes polifónicos incómodos, pudiendo activar solamente las referencias necesarias para ejecutar con mayor precisión los mismos.

Este dispositivo educacional nace con la intención de servir de ayuda al aprendizaje en las fases iniciales, por lo que se trata de una guía aplicada únicamente sobre la primera posición. Es totalmente configurable según las necesidades del estudiante, quien irá prescindiendo del mismo a medida que sus dedos vayan adquiriendo seguridad en el diapasón.

Este sistema será presentado en primicia mundial en el Barcelona Fiddle Congress 2016, y será comercializado a nivel mundial a finales del mismo año.

 


Speakers

Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A307

12:00 CET

Casey Driessen - Estàndards americans d'afinació de cordes
EN
Casey Driessen: "American Fiddle Tune Standards"

Learning to play another musical style is like learning another language. In the beginning you imitate, repeat, and memorize fundamentals. In this workshop you will learn a few great, standard and fundamental tunes from the American fiddle tradition.

More information at www.caseydriessen.com

CA
Casey Driessen: "Estàndards americans d'afinació de cordes"

Aprendre un altre estil musical és com aprendre una altra llengua. Al principi imites, repeteixes i memoritzes els fonaments bàsics. En aquest taller aprendràs alguns dels fonaments i estàndards de l'afinació americana de cordes.

Més informació a www.caseydriessen.com

ES
Casey Driessen: "Estándares americanos de afinación de cuerdas"

Aprender otro estilo musical es como aprender otra lengua. Al principio imitas, repites y memorizas los fundamentos básicos. En este taller aprenderás algunos de los fundamentos y estándares de la afinación americana de cuerdas. 

Más información en www.caseydriessen.com  
Speakers

Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A309 - Aula Cor

12:00 CET

Darol Anger - El Blues: el llenguatge musical nord-americà

EN
Darol Anger: "The Blues: North America's Musical Language"

The Blues, as a musical idiom and common language, pervades EVERY style of American music and is an essential communication tool for every musician who lives here. Like the fugue, waltz, and sarabande, it's a musical form. It's also a harmonic and melodic system with a very specific set of moves and skills. We will analyze and PLAY the Blues, focusing on the form, and the three crucial Blues Notes in the Blues scale and how to use them.


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world. 

His website is www.darolanger.com


CA
Darol Anger "El Blues: el llenguatge musical nord-americà"

El blues, com a llenguatge musical i comú, impregna tots els estils de la música americana i és una eina de comunicació essencial per a tot músic aquí, amb una forma musical, com la tenen la fuga, el vals, i sarabanda. És, a més, un sistema harmònic i melòdic amb un conjunt molt específic de moviments i habilitats. Analitzarem i tocarem blues, centrant-nos en la forma, i els tres "blue notes" principals en l'escala de blues i en com utilitzar-les.

Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com


ES
Darol Anger "El Blues: el lenguaje musical norteamericano"

El blues, como lenguaje musical y común, impregna todos los estilos de la música americana y es una herramienta de comunicación esencial para todo músico aquí, con una forma musical, como la tienen la fuga, el vals o la sarabanda. Es, además, un sistema harmónico y melódico con un conjunto muy específico de movimientos y habilidades. Analizaremos y tocaremos blues, centrándonos en la forma, y las tres "blue notes " principales en la escala de blues y en cómo utilizarlas.


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo. 

Su web es www.darolanger.com

 

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A310 - Aula Orquestra

12:00 CET

Jaime del Blanco - Barcelona, els fiddlers als anys '40
EN
Jaime del Blanco: "Barcelona Fiddlers Fourties"

In the 1940s fox-trot was the most popular dance in Barcelona, whose rhythms captivated young people who needed to catch their breath after the pain of the civil war.  Moreover, catalan musicians,  influenced by hot rhythms and jazz and central european gypsy genres, created their own original music. 

In order to remember the importance of this period and its musicians, many of them fiddlers, we're going to work on their music language learning and playing some of the most important songs of this genre. 

Jaime del Blanco begins a doctoral thesis in 2004 about violinists in Barcelona’s first half of the 20th century, and co-foundates the Associació Manén. From 1997 works within the education field in diferents music schools and nowadays is teaching Violin-jazz at ESEM Taller de Músics.

CA
Jaime del Blanco: "Barcelona, els fiddlers als anys '40"

A la Barcelona dels anys 40 es ballava el fox-trot, el ritme de moda que omplia els casinos i sales de ball de joves que recuperaven la nit després de la guerra civil. En aquest context trobem als músics catalans que, en una época d’austeritat i tristor, es deixen influir pels ritmes hot, que s’habien començat a sentir abans de la guerra, i arriben a crear un repertori propi i original. Entre tots aquests músics trobem una quantitat considerable de violinistes que es deixen portar pels ritmes del jazz i les músiques gitanes centreeuropees. 

Amb el propòsit de reivindicar la figura d’alguns d’aquests fiddlers oblidats, treballarem el seu llenguatge i coneixerem alguns dels seus temes originals i alguna peculiar versió. 

Jaime del Blanco comença una tesi doctoral l'any 2004 sobre els violinistas de Barcelona de la primera meitat del segle XX, fet que el porta a cofundar l’Associació Manén. Des del 1997 realitza la seva tasca como a educador a diferents escoles de música, actualment és professor de Violí-jazz a l’ESEM Taller de Músics.


ES
Jaime del Blanco: "Barcelona, els fiddlers als anys '40"

En la Barcelona de los años 40 se bailaba el fox-trot, el ritmo de moda que llenaba los casinos y salas de baile de jóvenes que recuperaban la noche después de la guerra civil. En este contexto, encontramos los músicos catalanes, que en una época de austeridad y tristeza, se dejan influir por los ritmos hot, que se habian comenzado a oír antes de la guerra, y llegan a crear un repertorio propio y original. Entre todos estos músicos encontramos una cantidad considerable de violinistas, que se dejan llevar por los ritmos del jazz y las músicas gitanas centroeuropeas.

 Con el propósito de reivindicar la figura de algunos de estos fiddlers olvidados, trabajaremos en su lenguaje y conoceremos algunos de sus temas originales y alguna versión bastante peculiar.


Jaime del Blanco empieza una tesis doctoral en el año 2004 sobre los violinistas de Barcelona de la primera mitad del siglo XX, hecho que le lleva a cofundar la Associació Manén. Desde 1997 realiza su labor como educador en diferentes escuelas de música actualmente es profesor de Violín-jazz en el ESEM Taller de Músics.

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A304

12:00 CET

Jason Anick - Swing Fiddle

EN
Jason Anick: "Swing Fiddle"

For this workshop, we’ll examine standard swing tunes and various licks and phrases to help you start improvising over the tune. Phrases will be taught by ear but will be supplemented with sheet music. We’ll also learn various stylistic approaches (vibrato, bowing, etc.) to help you get that authentic swing sound and feel. 

Jason Anick is an American jazz violinist, mandolinplayer and composer. He currently resides inBoston, Massachusetts, and teaches at the Berklee College of Music.

More information at: www.jasonanick.com 


CA
Jason Anick: "Swing Fiddle"

En aquest taller, analitzarem melodies, licks i frases de diferents estàndards que ens ajudin a improvisar per la melodia. Les frases s'ensenyaran a partir de la oïda, però ens ajudarem de partitures. També treballarem les tècniques des d'un punt de vista estilístic (vibrato, el pas d'arc,...) de forma que ens ajudin a trobar el so i sentiment del swing.

Jason Anick és un violinista de jazz americà, intèrpret de mandolina i compositor. Actualment resideix a Boston, Massachussets, i imparteix classes al Berklee College of Music.

Més informació a www.jasonanick.com

ES
Jason Anick "Swing Fiddle"

En este taller analizaremos melodias, licks y frases de diferentes estándares que nos ayuden a improvisar por la melodia. Las frases se enseñaran a partir del oído, però nos ayudaremos de partituras. También trabajaremos las técnicas des de un punto de vista estilístico (vibrato, paso de arco,...) de forma que nos ayuden a encontrar el sonido y sentimiento del swing. 

Jason Anick es un violinista de jazz americano, intérprete de mandolina y compositor. Actualmente reside en Boston, Massachussets, e imparte clases en el Berklee College of Music.

Más información en www.jasonanick.com

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A347

12:00 CET

Jon Cottle - Groove: Acords
EN
Jon Cottle: "Groove: Chords"

Continuing on from the previous workshop, here we will look into the different roles that the chord instruments (piano, guitar etc.) play in modern music, and how these can influence how we play. 

Jon Cottle is an English Cellist, improviser, composer, arranger and educator, currently residing in Barcelona. He is teacher in the Suzuki Method, and is regularly invited to give clases in traditional and modern music in Spain and England.

CA
Jon Cottle: "Groove: Acords"

Seguint amb el taller anterior, aqui analitzrem els papers dels intruments més harmònics (piano, guitarra, etc.), i en quina influencia tenen en el que toquem.

Jon Cottle és violoncel.lista, improvisador, compositor, arreglista i educador anglès, que resideix a Barcelona. És professor de violoncel en metodologia Suzuki i convidat regularment per a impartir classes a diferents cursos de música tradicional i moderna a Espanya i Anglaterra.

ES
Jon Cottle: "Groove: Acordes"

Siguiendo el taller anterior, aquí vamos a analizar los papeles de los instrumentos más harmónicos (piano, guitarra etc.), y en que influencia tienen en lo que tocamos.
 
Jon Cottle es  chelista, improvisador, compositor, arreglista y educador Inglés, que vive en Barcelona. Es profesor de violonchelo en metodología Suzuki e invitado regularmente para impartir clases en diferentes cursos de música tradicional y moderna en España e Inglaterra 

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A346

12:00 CET

Pep O'Callaghan - Harmonia i anàlisi de la música moderna

EN
Pep O'Callaghan: "Harmony and modern music analysis"

Workshop focused on revising and evaluating the different teaching methods used in modern music and jazz music.  We're going to work on harmony, melody (scale-chord relationships), formal models, ear training methods and other suggestions from the audience.

Pep O’Callaghan teaches jazz analysis, analysis of modern music, jazz improvisation, aural perception and combo at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  


CA
Pep O’Callaghan: “Harmonia i anàlisi de la música moderna”

Taller dedicat a profunditzar en les particularitats i mètodes didàctics usats en l'àmbit de la música moderna i el jazz, per estudiar els aspectes més "teòrics". Aspectes com poden ser: harmonia, melodia (relació escala-acord), models formals, educació de l'oïda (sistemes d'entrenament auditiu tipus "do mòvil"), i altres aspectes que puguin surgir de les preguntes o interessos dels assistents.

Pep O'Callaghan és professor a l’Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya), on imparteix classes d’Anàlisis de Jazz i Música Moderna, Percepció Auditiva, Improvisació i Conjunt Instrumental.

ES
Pep O’Callaghan: “Harmonia i análisis de la música moderna” 

Taller dedicado a profundizar en las particularidades y métodos didácticos que se usan en el ámbito de la música moderna y el jazz para estudiar los aspectos más “teóricos”. Aspectos como pueden ser: Harmonía, melodía (relación escala-acorde),  modelos formales, educación del oído (sistemas de entrenamiento auditivo tipo “do móvil) y otros aspectos que puedan surgir de las preguntas o intereses de los asistentes.

Pep O'Callaghan es profesor en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), donde imparte clases de Análisis de Jazz y Música Moerna, Percepción Auditiva, Improvisación y Conjunto Instrumental. 

Speakers


Friday February 5, 2016 12:00 - 13:30 CET
A345

14:30 CET

Concert Estudiants Esmuc - Pere Nolasc
EN
Concert by the jazz violinist and ESMUC student Pere Nolasc

CA
Concert a càrrec de l’estudiant de violí jazz a l’ESMUC Pere Nolasc

ES
Concierto a cargo del estudiante de violín jazz de la ESMUC Pere Nolasc 

Speakers

Friday February 5, 2016 14:30 - 15:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

15:00 CET

Alex Barrachina & Friends - Improvització amb instruments electrònics
Limited Capacity seats available

EN
Alex Barrachina & Friends: "Electronic instruments in musical improvisation"

Electronic instruments in musical improvisation
 will cover collective musical improvisation  strategies, participating in an unconventional ensemble, in which acoustic and electronic instruments influence each other.

 Each participant can influence, with his instrumental performance, the overall performance of the interactive musical System.

This complex network of mutual influences, of convergent or divergent desires of all participants, becomes a process sometimes collaborative, sometimes unpredictable.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas are members of the Barcelona Laptop Orchestra.

 Premiered on 2008, one of the aims of the Barcelona laptop Orchestra is to stablish a Meeting point for researchers, digital luthiers, performers and composers, to explore new control interfaces, new paradigms of networked performances.

 More information at www.blo.cat

 Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué


CA
Alex Barrachina & Friends - "Improvització amb instruments electrònics"

Es treballaran estratègies d’ improvisació musical col·lectiva, tot participant d’ un conjunt instrumental poc convencional, en el que instruments acústics i electrònics s’ influencien mútuament.

 Cada participant pot contribuir al sistema pot influenciar, amb la seva interpretació instrumental, en el funcionament global del propi sistema musical interactiu.

 Aquesta xarxa complexa d’ influències mútues, de voluntats convergents o divergents de tots els participants, esdevé un procés de vegades col·laboratiu, de vegades impredictible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas són membres de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  l’ agrupació vol ser un punt de trobada per a investigadors sonors, luthiers digitals, intèrprets i compositors, amb l’ objectiu de centrar-se en el desenvolupament de noves interfícies de control musical i nous paradigmes par a interpretació en xarxa, amb els ordinadors assumint un rol central, però no exclusiu.

 Més informació a www.blo.cat


Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué

ES
Alex Barrachina & Friends - "Improvisación con instrumentos electrónicos"

Se trabajarán estrategias de improvisación musical colectiva, participando de un conjunto instrumental poco convencional, en el que instrumentos acústicos y electrónicos se influencian mutuamente.

 Cada participante, con su interpretación instrumental, puede influenciar en el funcionamiento global del propio sistema musical interactivo.

 Esta red compleja de influencias mutuas, de voluntades convergentes o divergentes de todos los participantes, se convierte en un proceso a veces colaborativo, a veces impredecible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas son miembros de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  la agrupación quiere ser un punto de encuentro para investigadores sonoros, luthiers digitales, intérpretes y compositores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de nuevas interfaces de control musical y nuevos paradigmas para la interpretación en red, con los ordenadores asumiendo un rol central, pero no exclusivo.

 Mas información en www.blo.cat


Componentes:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué 


Speakers


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A108

15:00 CET

Eladio Reinón - Técniques d'improvisació
Limited Capacity seats available

EN
Eladio Reinón: "Improvisation techniques"

Practice of the language of jazz and improvisation techniques through its historic repertoire.

The aim is to improve understanding and knowledge of the language of jazz and its repertoire and acquire tools and resources for improvisation.

We're going to work on:
 • Melodic resources
 • Harmonic resources
 • Rhythmic resources
 • Motives and its development
 • Control of musical space

Eladio Reinón is professor of jazz saxophone at the School of Music of Catalonia (Esmuc). 

 CA
Eladio Reinón: “Tècniques d'improvisació”

Pràctica del llenguatge del  jazz i les seves tècniques d’improvisació a través del seu repertori històric.
L’objectiu es millorar la comprensió i coneixement del llenguatge del jazz i del seu repertori i adquirir eines i recursos per a la improvisació.

Treballarem en:
 • Recursos melòdics
 • Recursos harmònics
 • Recursos rítmics
 • Motius i el seu desenvolupament
 • Control de l'espai musical

Eladio Reinón és professor de saxofon jazz i combo a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

ES
Eladio Reinón: “Técnicas de improvisación"

Práctica del lenguaje del jazz y sus técnicas de improvisación a través de su repertorio histórico.
El objetivo es mejorar la comprensión y conocimiento del lenguaje del jazz y de su repertorio y adquirir herramientas y recursos para la improvisación.

Trabajaremos en:

 • Recursos melódicos
 • Recursos armónicos
 • Recursos  rítmicos
 • Motivos y su desarrollo
 • Control del espacio musical 

Eladio Reinón es profesor de saxofon jazz y combo en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)

Speakers


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A113

15:00 CET

Joan Asensio - Combo Flamenc
Limited Capacity seats available

EN
Joan Asensio- "Combo flamenco"

Is flamenco so difficult to play?
In this combo we will try to demonstrate how a string player can play flamenco from the first session; we will introduce which is the role of the fiddles in flamenco playing with the most famous guitar falsetto melodies.

More information at www.joanasensio.net


CA
Joan Asensio - "Combo flamenc"

Es tant difícil tocar flamenc? 
En el combo demostrarem com un instrumentista de corda pot tocar flamenco desde la primera sessió. Un enfoc per conèixer quin és el paper melòdic de l’instrumentista de corda en el flamenco practicant amb melodies de les falsetes de guitarra mes conegudes. 


Més informació a www.joanasensio.net

ES
Joan Asensio - "Combo flamenco"

Es tan difícil tocar flamenco?
En este combo demsotraremos como un instrumentista de cuerda puede tocar flamenco desde la primera sesión. Un enfoque para conocer cuál es el papel melódico del instrumentista de cerda en el flamenco, practicando con melodias de las falsetas de guitarra más conocidas.


Más información en www.joanasensio.net


Speakers


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A109

15:00 CET

Matthew Simon - Jazz Standards easy II
Limited Capacity seats available

EN
Mattew Simon: “Jazz Standards easy II”

We're going to work on: musical improvisation, creating musical ideas in original and unique ways and developing them in a fun atmosphere.


Matthew Simon is the trumpet professor in the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 

CA
Mattew Simon: “Jazz Standards easy II”

Treballarem amb la improvisació musical, i en com desenvolupar les nostres idees i jugar amb elles d'una forma solvent, mantenint l'interès musical en el transcurs d'aquesta.

Matthew Simon es professor de trompeta  a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). 


ES
 Mattew Simon: “Jazz Standards easy II” 

Trabajaremos en la improvisación musical i en como desarrollar nuestras ideas y jugar con ellas de forma solvente, manteniendo el interés musical a lo largo de ésta. 

Matthew Simon es el profesor de trompeta en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) 

Speakers


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A103

15:00 CET

Oriol Saña - Jazz Standards
Limited Capacity seats available

EN
Oriol Saña "The Art and Craft of Improvisation"

The Art and Craft of Improvisation. This workshop is designed to improve our learning and memory methods, doing a travel from classical to jazz music and viceversa.

CA
Oriol Saña: "Art i Ofici de la improvisació"

Art i Ofici de la Improvisació. Aquest taller és dissenyat per millorar els mètodes d'aprenentatge i memòria de la improvisació, fent un viatge d'anada i tornada de la música clàssica a la música jazz, i viceversa.

ES
Oriol Saña: "Arte y Oficio de la improvisación"

Arte y Oficio de la Improvisación. Este taller está diseñado para mejorar los métodos de aprendizaje y memoria de la improvisación, realizando un viaje de ida y vuelta de la música clásica a la música jazz, y viceversa. 


Speakers
avatar for Dr. Oriol Saña

Dr. Oriol Saña

Director Barcelona Fiddle Congress and Jazz Violin Teacher, Escola Superior de Música de Catalunya


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A112

15:00 CET

Pep Cucurella - Groove!
Limited Capacity seats available

EN
Pep Cucurella "Groove"

We're going to work on specific repertoire of Funk music.

Pep Cucurella is currently professor of electric bass at The Higher School of Music of Catalonia (ESMUC). 


CA
Pep Cucurella "Groove"

Treballarem sobre repertori especific de la música Funk.

Pep Cucurella és actualment professor de baix elèctric a l’escola superior de música de Catalunya (ESMUC).

ES
Pep Cucurella "Groove"

Trabajo sobre repertorio específico de la música Funk.

Pep Cucurella es actualmente profesor de bajo eléctrico en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) 
 

Speakers


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A104

15:00 CET

Les escoles com a nou model pedagògic en l'ensenyament de la corda fregada
EN
We are going to discuss and practice new string instruments pedagogical models in our classes, with the following speakers:

- Claudio Forcada
- Carla Gordo
- Ferran Castanyé 
- Montse Roig 


CA
Discutirem, reflexionarem i posarem en pràctica nous models pedagògics en l'àmbit dels instruments de corda fregada, amb els següents ponents:

- Claudio Forcada
- Carla Gordo
- Ferran Castanyé 
- Montse Roig 


ES
Discutiremos, reflexionaremos y pondremos en práctica nuevos modelos pedagógicos en el ámbito de los instrumentos de cuerda frotada, con los siguientes ponentes:

- Claudio Forcada
- Carla Gordo
- Ferran Castanyé 
- Montse Roig 
 


Friday February 5, 2016 15:00 - 16:30 CET
A348

16:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Friday February 5, 2016 16:00 - 17:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

16:30 CET

Activitat professionals - Presentació G&FILLS I QARBONIA
Friday February 5, 2016 16:30 - 17:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

17:00 CET

Begoña Riobó - El violí a la música tradicional gallega
EN 
Begoña Riobó: "Fiddles in galician music"

We're going to work on technical and expressive aspects we have to consider when we use the violin as an instrument in the traditional Galician bagpipe music. 
This workshop is divided in four seasons, each of them dedicated to a different ryhtm or genre:

1st. "Muiñeira"
2nd. "Xota" 
3th. "Pasodoble" and "rumba"
4th. "Polka" and "mazurka"

Begoña Riobó is professor of celtic harp at Vigo's Traditional Music School and teaches courses of violin in traditional music as well.

CA  
Begoña Riobó: "El violí a la música tradicional gallega"

Aquest taller neix amb l'objectiu de profunditzar en aspectes tècnics i expressius del violí per l'adaptació d'aquest al repertori tradicional de gaita gallega. Aquest tema està dividit en quatre sessions, cadascuna d'elles centrades en un ritme o gènere concret:

1er. Muiñeira
2n. Xota 
3r. Pasodoble y Rumba
4t. Polca y mazurca 

Begoña Riobó és professora d'arpa cèltica a l'escola de Música Tradicional de Vigo, i imparteix cursos de violí en el camp de la música tradicional.

ES   
Begoña Riobó: "El violín en la música tradicional gallega"

Este taller nace con el objetivo de profundizar en aspectos técnicos y expresivos del violín para la adaptación de éste al repertorio tradicional de gaita gallega. Este tema está dividido en cuatro sesiones, dedicadas cada una de ellas a un ritmo o género concreto:


1º. Muiñeira
2º. Xota 
3º. Pasodoble y Rumba
4º. Polca y mazurca 


Begoña Riobó es profesora de arpa céltica en la Escuela de Música Tradicional de Vigo, y imparte cursos de violín en el campo de la música tradicional.
 

Speakers


Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A345

17:00 CET

Diego Galaz - La música popular i els instruments de corda
EN
Diego Galaz: "Popular music and string instruments"

General review on various popular music styles where the strings play a significant role. European folklore, American musics (tango, salsa, boleros.etc) and modern trends (blues, rock, swing, funk)

(Course for medium levels of violin, viola and cello.)

Diego Galaz violinist, founder and director of the FESTIVAL OF UNUSUAL INSTRUMENTS AND PERFORMERS INSTRUMENTS which organizes the City Council of Burgos, the only one of this genre in Spain. More information at: http://www.diegogalaz.com

CA
Diego Galaz: “La música popular i els instruments de corda”

Repàs general sobre els diferents estils musicals populars on els instruments de corda tenen un paper significatiu. Folklore europeu, músiques americanes (tango, salsa, boleros.etc), i tendències més modernes (blues, rock, swing, funk)

Diego Galaz violinista, fundador i director del FESTIVAL D'INSTRUMENTS INUSUALS I INTÈRPRETS que organitza la junta de Burgos, l'únic d'aquest gènere a Espanya. Més informació a: www.diegogalaz.com

ES
Diego Galaz: “La música popular y los instrumentos de cuerda” 

 Repaso general sobre los diferentes estilos musicales populares en donde los instrumentos de cuerda tienen un papel significativo. Folclore europeo, músicas americanas (tango, salsa, boleros.etc), y tendencias más modernas (blues, rock,swing, funk).

Diego Galaz violinista, fundador y director del FESTIVAL DE INSTRUMENTOS INUSUALES Y INTÉRPRETES que organiza la junta de Burgos, el único de este género en España. Más información en: www.diegogalaz.com  

Speakers


Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A346

17:00 CET

Fiona Monbet - Fonaments d'harmonia amb estàndards de jazz
EN
Approach of harmony with jazz standards

CA
Fonaments d'harmonia amb estàndards de jazz

ES
Fundamentos de harmonia con jazz standards Speakers

Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A309 - Aula Cor

17:00 CET

Mario Rossy - Introducció al flamenco
EN
Mario Rossy "Introduction to flamenco"

Introduction to flamenco 
for bass, cello, electric bass and other string instruments. Flamenco and Flamenco - Jazz fussion roots will be analyzed, applied to bass, cello and electric bass, both as a rhythm section members as soloists. Possibilities of three instruments will be compared.

Mario Rossy is a bassist, composer and pedagogue. He is professor off jazz bass and improvisation at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC and BERKLEE Valencia (Master Program and Global Studies) as well.

CA
Mario Rossy "Introducció al flamenc"

Introducció al flamenc
 per contrabaix, cello, baix elèctric i altres instruments de corda.
Es tractaran els fonaments del llenguatge Flamenc i Flamenc-Jazz aplicats al contrabaix, cello i baix elèctric, tant com a membres de la secció rítmica com a solistes. Comparació i possibilitats dels tres instruments.

Mario Rossy és contrabaixista, compositor i pedagog. És professor de contrabaix jazz i improvisació a l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC i BERKLEE València (en els cursos globals i màsters)

ES
Mario Rossy "Introducción al flamenco"

Introducción al flamenco para contrabajo, cello, bajo eléctrico y otros instrumentos de cuerda. Se tratarán los fundamentos del lenguaje Flamenco y Flamenco-Jazz aplicados al contrabajo, cello y bajo eléctrico, tanto como miembros de la sección rítmica como solistas. Comparación y posibilidades de los tres instrumentos.

Mario Rossy es contrabajista, compositor y pedagogo. Es profesor de contrabajo jazz y improvisación en la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC y BERKLEE Valencia (en los cursos globales y másteres)
 

Speakers


Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A348

17:00 CET

Martin Meléndez - Latin & Go

EN
Martín Meléndez: "Latin & Go"

Grooves, "tumbaos" & "montunos". Violoncello from a completely latin perspective.

Martín Meléndez is member of AupaQuartet, Traza Quartet, Cordes del Mon, Gani Mirzo Band among others. For the second consecutive year he will be teaching at the Crisol de Cuerdas 2015.

CA
Martín Meléndez: "Latin & Go"

"Grooves", "tumbaos", "montunos". El violoncel des d'una perspectiva completament llatina.

Martín Meléndez és integrant d’Aupa Quartet i Traza Quartet, Cordes de Món, Gani Mirzo Band entre d’altres. Per segon any consecutiu impartirá clases al Crisol de Cuerdas 2015.  

ES
Martín Meléndez: "Latin & Go"

Grooves, tumbaos, montunos. El violoncello desde una perspectiva completamente latina.

Martín Meléndez es integrante de AupaQuartet, Traza Quartet, Cordes del Món, Gani Mirzo Band entre otros. Por segundo año consecutivo impartirá clases en el Crisol de Cuerdas 2015.

 


Speakers

Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A304

17:00 CET

Nan Mercader - Ritme, motricitat i percussió

EN
Nan Mercader: "Rhythm, motivity and percussion"

In this workshop we're going to work on:

 • Useful tools for consciousness and rhythmic precision.
 • Body relaxation exercises
 • "Tribal experience": the basics of improvisation
 • Ethnic percussion traditional patterns
 • "Walking" and "Drumming"
 • Polyrhythms

Nan Mercader is the professor of Ethnic and Latin percussion in Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

More information at www.nanmercader.com


CA
Nan Mercader: "Ritme, percussió i motricitat"

En aquest taller treballarem en aspectes com:

 • Eines útils de consciència i precisió rítmica
 • Exercicis de relaxació corporal
 • "Experiència tribal": Les bases de la improvisació
 • Els patrons tradicionals de la percussió ètnica
 • Polirrítmies

Nan Mercader és professor de percussió ètnica i llatina a l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC.

Més informació a www.nanmercader.com

ES
Nan Mercader "Ritmo, motricidad y percusión"

En este trabajaremos en aspectos como:

 • Herramientas útiles de consciencia y precisión rítmica
 • Ejercicios de relajación corporal
 • "Experiencia tribal": Las bases de la improvisación
 • Los patrones tradicionales de la percusión étnica
 • Polirritmias 

Nan Mercader es profesor de percusión étnica y latina en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC).

Más información en  www.nanmercader.com

 


Speakers


Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A310 - Aula Orquestra

17:00 CET

Yubal Goltibovich - Improvisació clàssica
EN
Yubai Goltibovich: "Classical Improvisation"

We all study first and play our concerti (to play in the end with piano accompaniment). We don’t often have the chance to open our creative abilities, be spontaneous and inventive as we do it, let alone with a group of musicians.

Each of you will have a chance to be in the accompanying ensemble and the soloist in these new imaginary concerti that you will create on the spot.

We will start with a little ´warm up´ improvisation exercises and move on to various ways and styles of concerti that we will make up.

CA
Yubal Goltibovich: “Improvisació clàssica”

ES
Yubal Goltibovich: “Improvisación clásica” Friday February 5, 2016 17:00 - 18:30 CET
A307

18:30 CET

Activitat professionals - Presentació D'ADDARIO ORCHESTRAL
Friday February 5, 2016 18:30 - 19:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

19:30 CET

Jam Session, amb Blanca Altable i Xosé Liz
EN
Jam Session

Jam Session, with Blanca Altable and Xosé Liz as Jam Session's bandleaders, at Centre Artesà Tradicionàrius CAT

CA
Jam Session

Jam Session, amb Blanca Altable i Xosé Liz obrint la sessió, al Centre Artesà Tradicionàrius CAT

ES
Jam Session

Jam Session, con Blanca Altable y Xosé Liz abriendo la sesión, en el Centre Artesà Tradicionàrius CATFriday February 5, 2016 19:30 - 22:00 CET
Centre Artesà Tradicionàrius CAT Travessia de Sant Antoni, 6, 08012 Barcelona, Spain

22:00 CET

Singularity Project, by aupaQUARTET & Casey Driessen
EN
Concert at
Centre Artesà Tradicionàrius CAT. 2 concerts in 1:

aupaQUARTET, by the following artists: 

      - Felipe Escalada, viola
      - Asier Suberbiola, violin
      - Martín Meléndez, cello
      - Pere Nolasc, violin
                             
                       &
Singularity Project, by the violinist Casey Driessen 
                              

CA
Concert al Centre Artesà Tradicionàrius CAT. 2 concerts en 1:

aupaQUARTET amb els següents artistes: 

      - Felipe Escalada, viola
      - Asier Suberbiola, violí
      - Martín Meléndez, cello
      - Pere Nolasc, violí
 
                      &

Singularity Project, pel violinista Casey Driessen 

ES
Concierto en el Centre Artesà Tradicionàrius CAT. 2 conciertos en 1:

aupaQUARTET con los siguientes artistas: 

      - Felipe Escalada, viola
      - Asier Suberbiola, violín
      - Martín Meléndez, cello
      - Pere Nolasc, violín


                    &
Singularity Project, por el violinista Casey Driessen 
                              


 Friday February 5, 2016 22:00 - Saturday February 6, 2016 00:00 CET
Centre Artesà Tradicionàrius CAT Travessia de Sant Antoni, 6, 08012 Barcelona, Spain
 
Saturday, February 6
 

10:00 CET

L'entrenament auditiu en els instruments de corda fregada
EN
We are going to discuss about the ear training in string instruments, with the following speakers:

- Sofia Martínez
- Laura Gorbe
- Quico Pugès


CA
Discutirem sobre l'entrenament auditiu en els instruments de corda fregada, amb els següents ponents:

- Sofia Martínez
- Laura Gorbe
- Quico Pugès


ES
Discutiremos sobre el entrenamiento auditivo en los instrumentos de cuerda frotada, con los siguientes ponentes:

- Sofia Martínez
- Laura Gorbe
- Quico Pugès
 Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A348

10:00 CET

Ari Poutiainen - Jazz, Solos & Històries
EN
Ari Poutiainen: "Jazz, Solos & Stories"

Storytelling is a metaphore that is often used when jazz improvisation
is discussed. People say that good jazz improvisers can tell stories
in their soloistic expression. Although the metaphore is in common use
it still can happen that it is seldom taught in jazz classes. This
workshop focuses on storytelling and playing jazz solos. It is
targeted to players who already are familiar with jazz improvisation
and who have at least an intermediate playing technique. We play solos
and we make stories on easy jazz standards, for example. We will also
play as a string ensemble, if possible.

Composer, violinist and researcher Ari Poutiainen (PhD) works as an assistant professor of music education at the University of Helsinki and teaches string improvisation at the Sibelius Academy. His book ”Stringprovisation” has gained outstanding reviews in “The Strad”, ”Strings”, and “Fiddler Magazine”.

For further information see for example http://about.me/ari.poutiainenand http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.

CA
Ari Poutiainen: "Jazz, Solos i Històries"

La gent diu que els improvisadors de jazz poden explicar històries en els seus solos. Aquest taller està dirigit a intèrprets que estan familiriaritzats amb la improvisació jazz i tenen un nivell tècnic mig. Tocarem solos i crearem històries en estàndards de jazz. També tocarem en agrupació de cordes.

Compositor, violinista i investigador, Ari Poutiainen treballa com a professor associat d’educació musical a la Universitat de Helsinki, i imparteix classes d’improvisació per a cordes a l’Acadèmia Sibelius. 

Per a més informació http://about.me/ari.poutiainen i http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.

ES
Ari Poutiainen: "Jazz, Solos e Historias"

La gente dice que los improvisadores de jazz pueden explicar historias con sus solos. Este taller está dirigido a intérpretes que están familiarizados con la improvisación jazz y tienen un nivel técnico medio. Tocaremos solos y crearemos historias con estándares de jazz. También tocaremos en agrupación de cuerdas.

Compositor, violinista e investigador, Ari Poutiainen trabaja como profesor asociado de educación musical en la Universidad de Helsinki, e imparte clases de improvisación para cuerdas en la Academia Sibelius.

Para más información http://about.me/ari.poutiainen y http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A307

10:00 CET

Begoña Riobó - El violí a la música tradicional gallega
EN 
Begoña Riobó: "Fiddles in galician music"

We're going to work on technical and expressive aspects we have to consider when we use the violin as an instrument in the traditional Galician bagpipe music. 
This workshop is divided in four seasons, each of them dedicated to a different ryhtm or genre:

1st. "Muiñeira"
2nd. "Xota" 
3th. "Pasodoble" and "rumba"
4th. "Polka" and "mazurka"

Begoña Riobó is professor of celtic harp at Vigo's Traditional Music School and teaches courses of violin in traditional music as well.

CA  
Begoña Riobó: "El violí a la música tradicional gallega"

Aquest taller neix amb l'objectiu de profunditzar en aspectes tècnics i expressius del violí per l'adaptació d'aquest al repertori tradicional de gaita gallega. Aquest tema està dividit en quatre sessions, cadascuna d'elles centrades en un ritme o gènere concret:

1er. Muiñeira
2n. Xota 
3r. Pasodoble y Rumba
4t. Polca y mazurca 

Begoña Riobó és professora d'arpa cèltica a l'escola de Música Tradicional de Vigo, i imparteix cursos de violí en el camp de la música tradicional.

ES   
Begoña Riobó: "El violín en la música tradicional gallega"

Este taller nace con el objetivo de profundizar en aspectos técnicos y expresivos del violín para la adaptación de éste al repertorio tradicional de gaita gallega. Este tema está dividido en cuatro sesiones, dedicadas cada una de ellas a un ritmo o género concreto:


1º. Muiñeira
2º. Xota 
3º. Pasodoble y Rumba
4º. Polca y mazurca 


Begoña Riobó es profesora de arpa céltica en la Escuela de Música Tradicional de Vigo, y imparte cursos de violín en el campo de la música tradicional.
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A345

10:00 CET

Diego Galaz - Violí, viola i cello: meravellosos instruments rítmics
EN
Diego Galaz: "The stringed instrument as a rhythmic element"

Patterns and exercises to become a rhythmic element or base. Review of traditional rhythms and patterns that allow us to have greater ease and rhythmic knowledge to apply to different music we play.

(Course for medium levels of violin, viola and cello.)

Diego Galaz violinist, founder and director of the FESTIVAL OF UNUSUAL INSTRUMENTS AND PERFORMERS INSTRUMENTS which organizes the City Council of Burgos, the only one of this genre in Spain. More information at: http://www.diegogalaz.com

CA
Diego Galaz: “Los instrumentos de cuerda: más allá de la música clásica”

Taller destinat  a potenciar l'aspecte més rítmic dels nostres instruments, tractant el ritme com a recurs interpretatiu, i treballant el medi musical i dels diferents estils a través del ritme.


ES
Diego Galaz: “Los instrumentos de cuerda: más allá de la música clásica” 
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A346

10:00 CET

Elizabeth Gex - L'aprenentatge del flamenco

EN
Elizabeth Gex: "The Benefits of Teaching Flamenco to Young String Players"
 

 In learning to play Flamenco, children work on rhythm, their ability to learn by ear, memory, develop creativity and become familiar with a different aesthetic than the one associated with Classical Music. We will talk about ways to incorporate this study into their curriculum.

Elizabeth Gex is honorary viola professor at Shanxi University (China) and has been a member of the Virus String Quartet and collaborator in a variety of productions.

CA
Elizabeth Gex: “L'aprenentatge del flamenco ”

Aprenent a tocar el flamenc, els nens treballen el ritme, l'oïda, la memòria, la creativitat i coneixen una altra estètica, aliena a la de la música clàssica. Parlarem de maneres d'incorporar aquest aprenentatge dins del programa d'estudis.


Elizabeth Gex és professora honorària de viola a la Universitat de Shanxi (Xina), i ha estat membre del “Virus String Quartet” i col.laboradora en una gran quantitat de produccions.

ES
Elizabeth Gex: ” El aprendizaje del flamenco ” 

Aprendiendo a tocar el flamenco, los niños trabajan el ritmo, el oído, la memoria, la creatividad y conocen una otra estética, ajena a la de la música clásica. Hablaremos de maneras de incorporar este aprendizaje dentro de su programa de estudios.

Elizabeth Gex es profesora honoraria de viola en la Universidad de Shanxi (China), y ha sido miembro del “Virus String Quartet” y colaborado en una gran cantidad de producciones.


 

Speakers


Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A347

10:00 CET

10:00 CET

Mario Rossy - Introducció al flamenco
EN
Mario Rossy: Introduction to Flamenco"

Introduction to flamenco 
for bass, cello, electric bass and other string instruments. Flamenco and Flamenco - Jazz fussion roots will be analyzed, applied to bass, cello and electric bass, both as a rhythm section members as soloists. Possibilities of three instruments will be compared.

CA
Mario Rossy "Introducció al flamenc"

Introducció al flamenc
 per contrabaix, cello, baix elèctric i altres instruments de corda.
Es tractaran els fonaments del llenguatge Flamenc i Flamenc-Jazz aplicats al contrabaix, cello i baix elèctric, tant com a membres de la secció rítmica com a solistes. Comparació i possibilitats dels tres instruments.

ES
Mario Rossy "Introducción al flamenco"

Introducción al flamenco para contrabajo, cello, bajo eléctrico y otros instrumentos de cuerda. Se tratarán los fundamentos del lenguaje Flamenco y Flamenco-Jazz aplicados al contrabajo, cello y bajo eléctrico, tanto como miembros de la sección rítmica como solistas. Comparación y posibilidades de los tres instrumentos.
 

Speakers

Saturday February 6, 2016 10:00 - 11:30 CET
A304

10:00 CET

Fiddle PRO
Benvinguts al Barcelona Fiddle Pro, la zona per a professionals i entitats d’ instruments musicals del Barcelona Fiddle Congress , destinada a proveïdors, botigues, distribuïdors, tècnics i empreses que vulguin participar en aquest projecte impulsat per l'Escola Superior de Música de Catalunya.

A351 XAVIER VIDAL I ROCA 
A352 QARBONIA 
A352 D'ADDARIO ORCHESTRAL
A353 G&FILLS 
A353 SEIFERT COMPETITION 
A354 CORDES DEL MÓN 
A354 RAMON ELIES 
A355 TRINITY 
A355 CRISOL DE CUERDA 
A356 ANNA ANDREU 
A356 BARRY DUDDLEY

Moderators
avatar for PARC D'INSTRUMENTS

PARC D'INSTRUMENTS

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de... Read More →

Fiddle Pro
avatar for SEIFERT COMPETITION

SEIFERT COMPETITION

Zbigniew Seifert (1946-1979) was one of the most eminent Polish jazz musicians and a man of incredible musical talent. His untimely death did not let him fully develop his musical abilities and interrupted a promising worldwide career. Our competition is open to musicians representing... Read More →
avatar for Crisol de Cuerda

Crisol de Cuerda

Granja Escuela de Arlanzón CRISOL DE CUERDA es un encuentro en torno a la música tradicional en el que convergen creatividad, práctica, conocimiento y libertad. Es un espacio y un tiempo para amantes de la música que comparten su interés por la tradición y la innovación, para... Read More →
avatar for ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz Anna Andreu i Gerard Díaz van aprendre els oficis de luthier i arqueter a Cremona (Itàlia) i han continuat formant-se en diversos tallers d’Itàlia, França, Catalunya i Anglaterra.Des del 2005 treballen a Sant Cugat del Vallès... Read More →
avatar for RAMON ELIES

RAMON ELIES

Ramon Elias i Gavernet, nascut a Tàrrega l’any 1976, va començar els estudis de luthier l’any 2000 a l’Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario Antonio Stradivari de Cremona. L’any 2003 acaba els estudis i es queda fins el 2005 treballant a Cremona... Read More →
avatar for G&FILLS - David Gonzalez

G&FILLS - David Gonzalez

G&Fills es dedica a la construcció artesanal i personalitzadad'instruments de corda fregada elèctrics. Especialment curosos en laselecció de les fustes els acabats i els components electrònics, cadainstrument que surt d'aquesta casa és únic.G&Fills també fabrica micròfons... Read More →
avatar for TRINITY COLLEGE LONDON

TRINITY COLLEGE LONDON

WE ARE the international exam board for all kind of music qualifications WE OFFER graded exams and diplomas that are internationally recognised, and form part of the European Qualification Framework (EQF) WE ASSESS a huge variety of styles: classical, jazz, folk, Rock and Pop… SOMOS la... Read More →
avatar for CORDES DEL MÓN

CORDES DEL MÓN

CEM Maria Grever
El projecte Cordes del Món neix a Parets del Vallès, de la mà del director musical Ernesto Briceño, com a part de les iniciatives del Centre d'Estudis Musicals María Grever. A més. comptem amb el recolzament del Museu Etnològic de Barcelona i del Taller de Músics. Es tracta... Read More →
avatar for D'ADDARIO ORCHESTRAL

D'ADDARIO ORCHESTRAL

A la petita ciutat de Salle, a la província italiana de Pescara, es conserva un document de l’any 1680 on Donato D'Addario es declara d'ofici "cordaro", és a dir, el qui fa cordes. Des d'aleshores fins avui dia, la família D'Addario ha mantingut la passió i la dedicació al... Read More →
avatar for XAVIER VIDAL i ROCA

XAVIER VIDAL i ROCA

Xavier Vidal i Roca S.L.
Xavier Vidal i Roca es una tienda-taller situada en el Eixample de Barcelona con más de 25 años de experiencia. Somos especialistas en la venta y restauración de violines, violas y violonchelos, así como de sus distintos accesorios tales como cuerdas, arcos, estuches, sordinas, almohadillas, et... Read More →
avatar for QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA
Qarbonia es la tienda de referencia en Madrid tanto para amateurs como para estudiantes y profesionales que busquen las mejores marcas y los mejores precios en estuches, arcos, cuerdas y todo tipo de accesorios para instrumentos de cuerda frotada.Amplio catálogo de violines de... Read More →
avatar for Dudley Violins

Dudley Violins

Barry Dudley, violin maker and guitar maker. I use the finest materials from all around the world. Each instrument is made in my small one man shop using a blend of old world traditions and modern technology. The "art" of hand building stringed instruments is called “Lutherie... Read More →Saturday February 6, 2016 10:00 - 19:00 CET
A351-A356 - Fiddle PRO

11:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Saturday February 6, 2016 11:00 - 12:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

11:30 CET

Activitat professionals - Presentació CORDES DEL MÓN I RAMON ELIES
Saturday February 6, 2016 11:30 - 12:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

12:00 CET

Ari Poutiainen - Aproximació a la improvització amb agrupacions de corda
EN
Ari Poutiainen: "Musical variables on improvisation"

This workshops introduces an easy and practical approach to small and
medium size ensemble improvisation. The approach employs a carefully
constructed list of fundamental musical variables. This list is
applied in designing improvised performances. The list and its
applications have been tested in various bowed strings courses and
professional performances around the world. In the workshop all
aspects of the approach will be studied, demonstrated and put in
practice together, by the participants. The workshop welcomes all
kinds of players: Earlier experiences in improvisation or the level of
the instrumental technique, for example, do not play a significant

Composer, violinist and researcher Ari Poutiainen (PhD) works as an assistant professor of music education at the University of Helsinki and teaches string improvisation at the Sibelius Academy. His book ”Stringprovisation” has gained outstanding reviews in “The Strad”, ”Strings”, and “Fiddler Magazine”.

For further information see for example http://about.me/ari.poutiainenand http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.

CA
Ari Poutiainen: "Variables musicals en la improvisació"

Aquest taller és una aproximació a la improvisació amb agrupacions petites i mitjanes de corda. Aquesta aproximació té en compte unes variables bàsiques, que s'han de tenir en compte, i que es posaran en pràctica dissenyant actuacions improvisades. Aquestes variables s'han explicat i posat en pràctica en diferents cursos i actuacions arreu del món, i nosaltres intentarem estudiar-les, demostrar-les i posar-les en pràctica també.

Compositor, violinista i investigador, Ari Poutiainen treballa com a professor associat d’educació musical a la Universitat de Helsinki, i imparteix classes d’improvisació per a cordes a l’Acadèmia Sibelius. 

Per a més informació http://about.me/ari.poutiainen i http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.

ES
Ari Poutiainen: "Variables musicales en la improvisación"

Este taller es una aproximación a la improvisación con agrupaciones pequeñas y medianas de cuerda. Esta aproximación tiene en cuenta unas variables básicas, que hay que tener en cuenta, y que se llevaran a la práctica diseñando actuaciones improvisadas. Estas variables se han explicado y puesto en práctica en diferentes cursos y actuaciones alrededor del mundo, y nosotros intentaremos estudiarlas, demostrarlas y ponerlas en práctica también. 

Compositor, violinista e investigador, Ari Poutiainen trabaja como profesor asociado de educación musical en la Universidad de Helsinki, e imparte clases de improvisación para cuerdas en la Academia Sibelius.

Para más información http://about.me/ari.poutiainen y http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_Poutiainen.
  

Speakers


Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A307

12:00 CET

Begoña Riobó - El violí a la música tradicional gallega
EN
Begoña Riobó: "Fiddles in galician music"

We're going to work on technical and expressive aspects we have to consider when we use the violin as an instrument in the traditional Galician bagpipe music. 
This workshop is divided in four seasons, each of them dedicated to a different ryhtm or genre:

1st. "Muiñeira"
2nd. "Xota" 
3th. "Pasodoble" and "rumba"
4th. "Polka" and "mazurka"

CA  
"El violí a la música tradicional gallega"

Aquest taller neix amb l'objectiu de profunditzar en aspectes tècnics i expressius del violí per l'adaptació d'aquest al repertori tradicional de gaita gallega. Aquest tema està dividit en quatre sessions, cadascuna d'elles centrades en un ritme o gènere concret:

1er. Muiñeira
2n. Xota 
3r. Pasodoble y Rumba
4t. Polca y mazurca 

ES    
"El violín en la música tradicional gallega"

Este taller nace con el objetivo de profundizar en aspectos técnicos y expresivos del violín para la adaptación de éste al repertorio tradicional de gaita gallega. Este tema está dividido en cuatro sesiones, dedicadas cada una de ellas a un ritmo o género concreto:


1º. Muiñeira
2º. Xota 
3º. Pasodoble y Rumba
4º. Polca y mazurca  

Speakers


Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A345

12:00 CET

Diego Galaz - La improvisació amb instruments de corda

EN
Diego Galaz: "String instruments improvisation"

We're going to work on improvisation starting from the use of the pentatonic scales and the basic chords paying attention to their development in different countries.

(Course for medium levels of violin, viola and cello.)

Diego Galaz violinist, founder and director of the FESTIVAL OF UNUSUAL INSTRUMENTS AND PERFORMERS INSTRUMENTS which organizes the City Council of Burgos, the only one of this genre in Spain. More information at: http://www.diegogalaz.com

CA
Diego Galaz: “La improvisació amb instruments de corda"

Treballarem en la improvisació a partir de les escales pentatòniques i els acords elementals, prestant atenció al seu desenvolupament als diferents països. 

Diego Galaz violinista, fundador i director del FESTIVAL D'INSTRUMENTS INUSUALS I INTÈRPRETS que organitza la junta de Burgos, l'únic d'aquest gènere a Espanya. Més informació a: www.diegogalaz.com

ES
Diego Galaz: “La improvisación con instrumentos de cuerda” 

Trabajaremos en la improvisación a partir de las escalas pentatónicas y los acordes elementales, prestando atención a su desarrollo en diferentes países.
 
Diego Galaz violinista, fundador y director del FESTIVAL DE INSTRUMENTOS INUSUALES Y INTÉRPRETES que organiza la junta de Burgos, el único de este género en España. Más información en: www.diegogalaz.com  

Speakers


Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A346

12:00 CET

Elizabeth Gex - Flamenco per a conjunt de cordes

EN
Elizabeth Gex: "Flamenco for String Ensemble"

Violinists, violists, 'cellists and double bass players are all welcome to participate in creating a group arrangement of a Flamenco theme together!

Elizabeth Gex is honorary viola professor at Shanxi University (China) and has been a member of the Virus String Quartet and collaborator in a variety of productions.

CA
Elizabeth Gex: “Flamenco per a agrupació de cordes”

Violinistes, violistes, violoncelistes i contabaixistes sou tots benvinguts per a crear un arranjament d'un tema flamenc junts.

Elizabeth Gex és professora honorària de viola a la Universitat de Shanxi (Xina), i ha estat membre del “Virus String Quartet” i col.laboradora en una gran quantitat de produccions.

ES
Elizabeth Gex: "Flamenco para conjunto de cuerdas"

Violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas estáis todos bienvenidos para crear un arreglo de un tema flamenco juntos.

Elizabeth Gex es profesora honoraria de viola en la Universidad de Shanxi (China), y ha sido miembro del “Virus String Quartet” y colaborado en una gran cantidad de producciones. 

Speakers


Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A347

12:00 CET

Fiona Monbet - Improvisació: tècnica clàssica i jazz
EN
How to improvise using classic and jazz technic in the same solo 

CA
Com improvisar utilitzant tècniques clàssiques i jazzístiques en el mateix solo

ES
Como improvisar utilitzando técnicas clásicas y jazzísticas en el mismo solo 

Speakers

Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A309 - Aula Cor

12:00 CET

John Dubuclet - La creació de motius a la improvització

EN
John Dubuclet: "Motifs creation"

The motif-cell and its creativity at the service of the musical creation and improvisation.

Themes to deal with: So What (Miles Davis), D Natural Blues (Wes Montgomery).

John Dubuclet is professor of jazz trombone, jazz improvisation i and modern music improvisation at "Escola Superior de Música de Catalunya" (ESMUC)

CA
John Dubuclet "Creació de motius a la improvisació"

La cèl·lula motívica i el seu ús creatiu en la construcció d'una improvisació coherent.

Temes a tractar: So What (Miles Davis), D Natural Blues (Wes Montgomery).

John Dubuclet és professor de trombó jazz, improvisació del jazz i improvisació de la Música Moderna a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)


ES
John Dubuclet: "Creación de motivos en la improvisación"

La célula motívica y su uso creativo en la construcción de una improvisación coherente.

Temas a tratar:  So What (Miles Davis), D Natural Blues (Wes Montgomery).

John Dubuclet es profesor de trombón jazz, improvisación jazz e improvisación de música moderna en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 


Speakers

Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A348

12:00 CET

Mario Rossy - Introducció al Flamenco
EN
Mario Rossy "Introduction to flamenco"

Introduction to flamenco 
for bass, cello, electric bass and other string instruments. Flamenco and Flamenco - Jazz fussion roots will be analyzed, applied to bass, cello and electric bass, both as a rhythm section members as soloists. Possibilities of three instruments will be compared.

Mario Rossy is a bassist, composer and pedagogue. He is professor off jazz bass and improvisation at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC and BERKLEE Valencia (Master Program and Global Studies) as well.

CA
Mario Rossy "Introducció al flamenc"

Introducció al flamenc
 per contrabaix, cello, baix elèctric i altres instruments de corda.
Es tractaran els fonaments del llenguatge Flamenc i Flamenc-Jazz aplicats al contrabaix, cello i baix elèctric, tant com a membres de la secció rítmica com a solistes. Comparació i possibilitats dels tres instruments.

Mario Rossy és contrabaixista, compositor i pedagog. És professor de contrabaix jazz i improvisació a l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC i BERKLEE València (en els cursos globals i màsters)

ES
Mario Rossy "Introducción al flamenco"

Introducción al flamenco para contrabajo, cello, bajo eléctrico y otros instrumentos de cuerda. Se tratarán los fundamentos del lenguaje Flamenco y Flamenco-Jazz aplicados al contrabajo, cello y bajo eléctrico, tanto como miembros de la sección rítmica como solistas. Comparación y posibilidades de los tres instrumentos.

Mario Rossy es contrabajista, compositor y pedagogo. Es profesor de contrabajo jazz y improvisación en la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC y BERKLEE Valencia (en los cursos globales y másteres)
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 12:00 - 13:30 CET
A304

14:30 CET

Concert Estudiants Esmuc - Violeta Díez
EN
Concert by the jazz violinist and ESMUC student Violeta Díez

CA
Concert a càrrec de l’estudiant de violí jazz a l’ESMUC Violeta Díez

 ES
Concierto a cargo del estudiante de violín jazz de la ESMUC Violeta Díez


Speakers

Saturday February 6, 2016 14:30 - 15:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

15:00 CET

Asier Suberbiola - La música rock-pop a les agrupacions de cambra

EN
Asier Suberbiola: "Covers from rock-pop themes"

Starting from duets, trios, quartets, etc. we'll make our own arrangements in order to use them both your professional and pedagogic career. Join us, bring your proposals en we'll develop them in group.

Asier Suberbiola is violinist and professor at the "Taller de Músics" and a member of aupaQUARTET

CA

Asier Suberbiola: “Arranjaments de temes pop-rock”

Partint de casos reals (duos, trios, quartets de corda…) muntarem versions durant la sessió. Vols recursos que et serveixin tant per a la teva carrera professional com per a la pedagògica? Porta propostes concretes i les desenvoluparem en grup.

Asier Suberbiola és violinista, professor del "Taller de Músics" i membre del aupaQUARTET 

ES
Asier Suberbiola: “Arreglos de temas pop-rock” 

Partiendo de casos reales (duos, trios, cuartetos de cuerda…) montaremos versiones durante la sesión ¿Quieres recursos que te sirvan tanto para tu carrera profesional como para la pedagógica? Trae propuestas concretas y las desarrollaremos en grupo.

Asier Suberbiola es violinista, profesor del "Taller de Músics" y miembro del aupaQUARTET 

Speakers


Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A348

15:00 CET

Casey Driessen - Tècnica d'arc i ritmes en la cerca del "groove"
EN
Casey Driessen: "Bowing and Rhythms to Groove By"

In most instances, specifically music which uses a 12-note system, we all have the same notes. If two players from two different traditions play the same notes, how can it sound so different? The answer is bow phrasing and articulation. In this workshop we will explore different bowing patterns and tendencies to get you grooving.

More information at www.caseydriessen.com


CA
Casey Driessen: "Tècnica d'arc i ritmes en la cerca del "groove""

A la majoria dels casos, sobretot en la música en la que s'usa un sistema de 12 notes, sempre tenim les mateixes notes. Si dos intèrprets de diferents tradicions toquen les mateixes notes, com pot ser que sonin diferent? La resposta esdevé en el fraseig d'arc i l'articulació. En aquest taller explorarem diferents patrons en la tècnica d'arc i tendències que ajudin a aconseguir el "groove" desitjat.

Més informació a www.caseydriessen.com

ES
Casey Driessen: "Técnica de arco y ritmos en la búsqueda del groove"

En la mayoría de los casos, sobretodo en la música en la que se usa un sistema de 12 notas, siempre tenemos las mismas notas. Si dos intérpretes de diferentes tradiciones tocan las mismas notas, como puede ser que suenen diferente? La respuesta tiene relación con el fraseo con el arco y la articulación. En este taller exploraremos diferentes patrones en la técnica de arco y tendencias que ayuden a conseguir el "groove" deseado. 

Más información en www.caseydriessen.com  Speakers

Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A309 - Aula Cor

15:00 CET

Darol Anger - Les bases del violí bluegrass

EN
Darol Anger: "The Basics of Bluegrass Fiddle"

What would get played, and why, in the Fiddle department: the many musical roles of Bluegrass Fiddle


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world. 

His website is www.darolanger.com

CA
Darol Anger "El violí bluegrass"

Què aconseguiria tocar, i per què, en el departament del violí: els molts papers musicals del violí bluegrass 


Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com

ES
Darol Anger "El violín bluegrass"

Que conseguiria tocar y porqué, en el departamento de violín: los muchos roles musicales del violín bluegrass 


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo.  

Su web es www.darolanger.com
 

Speakers


Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A310 - Aula Orquestra

15:00 CET

Emilio Moreno - Els primers violins: Anglaterra / Itàlia 1540-1600
EN
Emilio Moreno: "First violins: England/Italia 1540-1600"

Repertory analysis, technique and ornamentation of the first violins. Theory and practice with the collaboration of the Early Department violin students.

Emilio Moreno today teaches at the ESMUC in Barcelona, where he has been the director of the Department of Early Music. He regularly leads courses and gives master classes around the world.

CA
Emilio Moreno: "Els primers violins: Anglaterra/Itàlia 1540-1600"

Anàlisi del repertori, tècnica i ornamentació del primers violins com tals. Taller teòric-pràctic amb la col.laboració d’estudiants de violí històric del Departament de Música Antiga de l’ESMUC.

Emilio Moreno imparteix classes a l'ESMUC, on ha estat director del Departament de Música Antiga. Ofereix amb regularitat cursos i master classes arreu del món.

ES
Emilio Moreno: "Los primeros violines: Inglaterra/Italia 1540-1600"

Análisi del repertorio, técnica y ornamentación de los primeros violines como tal. Taller teórico-práctico con la colaboración de estudiantes de violín histórico del Departamento de Música Antigua de la ESMUC.

Emilio Moreno enseña en la ESMUC de Barcelona, donde ha sido director del departamento de música antigua. Imparte con regularidad cursos y master classes en todo el mundo.
 

Speakers

Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A304

15:00 CET

Ernesto Briceño - Emoodia, un joc de improvisació modal
EN 
Ernesto Briceño: "Emoodia, a modal improvisation and emotional intelligence games"

These games are addressed to music teachers who want to explore creativity and modal improvisation, in an emotional way. 


ES
Ernesto Briceño: "Emoodia, un Juego de Improvisación Modal e Inteligencia Emocional"

Juegos para profesores de música que quieren activar la creatividad, haciendo uso de la improvisación modal y vinculando éstas con la emoción.
Dirigido a profesores de cuerda frotada y otros instrumentos melódicos.

CA
Ernesto Briceño: "Emoodia, un Joc d'Improvisació Modal i Intel.ligència Emocional"

Jocs per professors de música que volen activar la creativitat fent servir la improvisació modal, vinculant aquestes amb la emoció.
Dirigit a professors de corda fregada i altres instruments melòdics. 

Moderators
Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A345

15:00 CET

Jason Anick - Fent canvis

EN
Jason Anick: "Making the Changes"

For this workshop, I will provide various practice tools (scales, arpeggios, etc.) and exercises that can be implemented into your everyday practice routine to help you work on playing over chord changes. I will also teach a few standard chord progressions and various musical lines that work over these progressions.

Jason Anick is an American jazz violinist, mandolinplayer and composer. He currently resides inBoston, Massachusetts, and teaches at the Berklee College of Music.

More information at: www.jasonanick.com 

CA
Jason Anick: "Fent canvis"

En aquest taller us proporcionaré eines pràctiques (escales, arpegis, etc), i exercicis que puguin ser implementats dins de la vostra rutina diaria i que ens ajudin a tocar navegan per diferents canvis harmònis. També us ensenyaré algunes progressions armòniques i línies melòdiques a través d'aquestes progresssions.

Jason Anick és un violinista de jazz americà, intèrpret de mandolina i compositor. Actualment resideix a Boston, Massachussets, i imparteix classes al Berklee College of Music.

Més informació a www.jasonanick.com

ES
Jason Anick "Haciendo cambios"

En este taller os proporcionaré herramientas prácticas (escalas, arpegios, etc) y ejercicios que pueden ser implementados dentro de vuestra rutina del día a día que nos ayuden a tocar navegando por diferentes cambios armónicos. También os enseñare algunas progresiones armónicas y lineas melódicas a través de estas progresiones.

Jason Anick es un violinista de jazz americano, intérprete de mandolina y compositor. Actualmente reside en Boston, Massachussets, e imparte clases en el Berklee College of Music.

Más información en www.jasonanick.com

Speakers


Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A347

15:00 CET

Jon Cottle - Improvisar sense coneixement
EN
Jon Cottle: "Improvise without knowledge"

One of the most difficult things when starting to improvise is how to play an effective solo without the knowledge of the technical parts of doing so (scales, patterns, licks, harmony, chords etc.). In this workshop we will look at some of the basic points of improvising which will lead to playing more satisfying solos. 

Jon Cottle is an English Cellist, improviser, composer, arranger and educator, currently residing in Barcelona. He is teacher in the Suzuki Method, and is regularly invited to give clases in traditional and modern music in Spain and England.

CA
Jon Cottle: "Improvisar sense coneixement"

Una de les coses més difícils quan estem començant a improvisar és com realitzar un solo de forma eficaç sense el coneixement dels elements més tècnics (escales, patrons, licks, armonia, acords, etc. ) En aquest taller, ens fixarem en els aspectes més bàsics de la improvisació, que ens ajudin a improvisar de forma satisfactòria.

Jon Cottle és violoncel.lista, improvisador, compositor, arreglista i educador anglès, que resideix a Barcelona. És professor de violoncel en metodologia Suzuki i convidat regularment per a impartir classes a diferents cursos de música tradicional i moderna a Espanya i Anglaterra.

ES
Jon Cottle: "Improvisar sin conocimiento"

Una de las cosas más difíciles cuando estamos empezando a improvisar es cómo realizar un solo de forma eficaz sin el conocimiento de las elementos más técnicos (escalas, padrons, licks, armonía, acordes etc.). En este taller, nos fijaremos en los aspectos más básicos de la improvisación que nos ayuden a improvisar de forma satisfactoria.
 
Jon Cottle es  chelista, improvisador, compositor, arreglista y educador Inglés, que vive en Barcelona. Es profesor de violonchelo en metodología Suzuki e invitado regularmente para impartir clases en diferentes cursos de música tradicional y moderna en España e Inglaterra  

Speakers


Saturday February 6, 2016 15:00 - 16:30 CET
A346

16:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Saturday February 6, 2016 16:00 - 17:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

16:30 CET

Activitat professionals - Presentació XAVIER VIDAL I ROCA
Saturday February 6, 2016 16:30 - 17:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

17:00 CET

Alex Barrachina & Friends - Improvisació amb instruments electrònics
Limited Capacity seats available

EN
Alex Barrachina & Friends - "Improvisation with electronic instruments"
 

Improvisation with electronic instruments will cover collective musical improvisation  strategies, participating in an unconventional ensemble, in which acoustic and electronic instruments influence each other.

 Each participant can influence, with his instrumental performance, the overall performance of the interactive musical System.

This complex network of mutual influences, of convergent or divergent desires of all participants, becomes a process sometimes collaborative, sometimes unpredictable.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas are members of the Barcelona Laptop Orchestra.

 Premiered on 2008, one of the aims of the Barcelona laptop Orchestra is to stablish a Meeting point for researchers, digital luthiers, performers and composers, to explore new control interfaces, new paradigms of networked performances.

More information at www.blo.cat 

 Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué


CA
Alex Barrachina & Friends - "Improvisació amb instruments electrònics"

Es treballaran estratègies d’ improvisació musical col·lectiva, tot participant d’ un conjunt instrumental poc convencional, en el que instruments acústics i electrònics s’ influencien mútuament.

 Cada participant pot contribuir al sistema pot influenciar, amb la seva interpretació instrumental, en el funcionament global del propi sistema musical interactiu.

 Aquesta xarxa complexa d’ influències mútues, de voluntats convergents o divergents de tots els participants, esdevé un procés de vegades col·laboratiu, de vegades impredictible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas són membres de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  l’ agrupació vol ser un punt de trobada per a investigadors sonors, luthiers digitals, intèrprets i compositors, amb l’ objectiu de centrar-se en el desenvolupament de noves interfícies de control musical i nous paradigmes par a interpretació en xarxa, amb els ordinadors assumint un rol central, però no exclusiu.

 Més informació a www.blo.cat


Components:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué

ES
Alex Barrachina & Friends - "Improvisación con instrumentos electrónicos"

Se trabajarán estrategias de improvisación musical colectiva, participando de un conjunto instrumental poco convencional, en el que instrumentos acústicos y electrónicos se influencian mutuamente.

 Cada participante, con su interpretación instrumental, puede influenciar en el funcionamiento global del propio sistema musical interactivo.

 Esta red compleja de influencias mutuas, de voluntades convergentes o divergentes de todos los participantes, se convierte en un proceso a veces colaborativo, a veces impredecible.

 Àlex Barrachina, Josep Maria Comajuncosas son miembros de la Barcelona Laptop Orchestra.

 Creada en 2008,  la agrupación quiere ser un punto de encuentro para investigadores sonoros, luthiers digitales, intérpretes y compositores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de nuevas interfaces de control musical y nuevos paradigmas para la interpretación en red, con los ordenadores asumiendo un rol central, pero no exclusivo.

 Mas información en www.blo.cat


Componentes:

Alex Barrachina
Josep M. Comajuncosas
Cels Campos
Àlex Rodríguez Flaqué 
Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A108

17:00 CET

Eladio Reinón - Tècniques d'improvisació
Limited Capacity seats available

EN
Eladio Reinón: "Improvisation techniques"

Practice of the language of jazz and improvisation techniques through its historic repertoire.

The aim is to improve understanding and knowledge of the language of jazz and its repertoire and acquire tools and resources for improvisation.

We're going to work on:
 • Melodic resources
 • Harmonic resources
 • Rhythmic resources
 • Motives and its development
 • Control of musical space

Eladio Reinón is professor of jazz saxophone at the School of Music of Catalonia (Esmuc). 

 CA
Eladio Reinón: “Tècniques d'improvisació”

Pràctica del llenguatge del  jazz i les seves tècniques d’improvisació a través del seu repertori històric.
L’objectiu es millorar la comprensió i coneixement del llenguatge del jazz i del seu repertori i adquirir eines i recursos per a la improvisació.

Treballarem en:
 • Recursos melòdics
 • Recursos harmònics
 • Recursos rítmics
 • Motius i el seu desenvolupament
 • Control de l'espai musical

Eladio Reinón és professor de saxofon jazz i combo a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

ES
Eladio Reinón: “Técnicas de improvisación"

Práctica del lenguaje del jazz y sus técnicas de improvisación a través de su repertorio histórico.
El objetivo es mejorar la comprensión y conocimiento del lenguaje del jazz y de su repertorio y adquirir herramientas y recursos para la improvisación.

Trabajaremos en:

 • Recursos melódicos
 • Recursos armónicos
 • Recursos  rítmicos
 • Motivos y su desarrollo
 • Control del espacio musical 

Eladio Reinón es profesor de saxofon jazz y combo en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC)

Speakers


Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A113

17:00 CET

Francesc Capella - Jazz Standards
Limited Capacity seats available

EN
Francesc Capella "The Art and Craft of Improvisation"

The Art and Craft of Improvisation. This workshop is designed to improve our learning and memory methods, doing a travel from classical to jazz music and viceversa.

 Francesc Capella combines his work as a composer and arranger with beeing a requested jazz pianist. He works also as a music teacher (piano, combos and Jazz History) at Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) and also in Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene)


CA
Francesc Capella "Art i Ofici de la improvisació"

Art i Ofici de la Improvisació. Aquest taller és dissenyat per millorar els mètodes d'aprenentatge i memòria de la improvisació, fent un viatge d'anada i tornada de la música clàssica a la música jazz, i viceversa.

Francesc Capella combina el seu treball com a compositor i arranjista amb el de pianista jazz. També treballa com a professor de piano, combos i Història del Jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el Centre Superior de Música del País Basc (Musikene)

ES
Francesc Capella "Arte y Oficio de la improvisación"

Arte y Oficio de la Improvisación. Este taller está diseñado para mejorar los métodos de aprendizaje y memoria de la improvisación, realizando un viaje de ida y vuelta de la música clásica a la música jazz, y viceversa. 

Francesc Capella combina su trabajo como compositor y arreglista con el de pianista jazz. También trabaja como profesor de piano, combos y Historia del Jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene).Speakers

Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A112

17:00 CET

Joan Asensio - Combo Flamenc
Limited Capacity seats available

EN
Joan Asensio- "Combo flamenco"

Is flamenco so difficult to play?
In this combo we will try to demonstrate how a string player can play flamenco from the first session; we will introduce which is the role of the fiddles in flamenco playing with the most famous guitar falsetto melodies.

More information at www.joanasensio.net


CA
Joan Asensio - "Combo flamenc"

Es tant difícil tocar flamenc? 
En el combo demostrarem com un instrumentista de corda pot tocar flamenco desde la primera sessió. Un enfoc per conèixer quin és el paper melòdic de l’instrumentista de corda en el flamenco practicant amb melodies de les falsetes de guitarra mes conegudes. 


Més informació a www.joanasensio.net

ES
Joan Asensio - "Combo flamenco"

Es tan difícil tocar flamenco?
En este combo demsotraremos como un instrumentista de cuerda puede tocar flamenco desde la primera sesión. Un enfoque para conocer cuál es el papel melódico del instrumentista de cerda en el flamenco, practicando con melodias de las falsetas de guitarra más conocidas.


Más información en www.joanasensio.netSaturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A109

17:00 CET

Mario Rossy - Jazz Standards easy III
Limited Capacity seats available

EN
Mario Rossy: “Jazz Standards easy III”

This workshop has been designed to help explore different ways to explore improvisation.  Vertical improvisation means that it is based on chord tones, and how to study the correct notes to play when improvising.  Horizontal improvisation means that we need to find tools to create melodic ideas to develop during improvisation.

CA
Mario Rossy: “Jazz Standards easy III”

Aquest curs ha estat disenyat per a ajudar a explorar diferents maneres d’improvisar.  Improvisació vertical es refereix a l’improvisació basada en les notes dels acords, y com estudiar per tocar les notes correctes durant l’improvisació.  Improvisació horitzontal es refereix a com trobar les heines per a crear idees melòdiques i com desenvolupar-les durant una improvització.

ES
Mario Rossy: “Jazz Standards easy III” 

Este curso ha sido diseñado para ayudar a explorar diferentes maneras de improvisación.  Improvisación vertical se refiere a la improvisación basada en las notas de los acordes, y como estudiar para tocar las notas correctas durante la improvisación.  Improvisación horizontal se refiere a como encontrar herramientas para crear ideas melódicas y como desarrollarlas durante la improvisación. 

Speakers


Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A103

17:00 CET

Pep Cucurella - Improvisació moderna
Limited Capacity seats available

EN
Pep Cucurella: "Modern improvisation"

We're going to work on the basics to acquire and develop a vocabulary to improvise in modern music .

Pep Cucurella is currently professor of electric bass at The Higher School of Music of Catalonia (ESMUC).  


CA
Pep Cucurella "Improvització moderna"

Treballarem en els conceptes basics per adquirir i desenvolupar un vocabulari per improvisar en la música moderna.

Pep Cucurella és actualment professor de baix electric a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)ES
Pep Cucurella "Improvisación moderna"

Trabajaremos en los conceptos básicos  para adquirir y desarrollar un vocabulario para improvisar en la música moderna. 

Pep Cucurella es actualmente profesor de bajo eléctrico en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) 
Speakers

Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A104

17:00 CET

La sostenibilitat en la contrucció d’un violí a partir d’un instrument de la luthier Anna Andreu

L’Objectiu d’aquesta taula rodona és la de generear elements debat entorn la sostenibilitat i el retorn social, educatiu, cultural i empresarial de la contrucció d'un violí.

L’adjectiu  “sostenible” que en un principi l’utilitzavem per a definir aquelles activitats que podien ser mantingudes en el temps sense afectar a l’equilibri ecològic, esta agafant dimensions que van més enllà de l’àmbit de la conservació del medi ambient i ja es comparable a termes genèrics com el de saludable aplicat a la salud de les persones, el retorn social, l’educatiu o la bona gestió.

Aplicarem aquest terme a la construcció d’instruments i particularment a la contrucció d’un violí.

Els col·lectius afectats en aquest cas els podríem centrar en el propi constructor, el músic, el públic i la societat en general.

Establim com a base del debat i d’una manera un a mica limitada que un violí es construeix per tal que un music pugui interpretar musica i que la voluntat del constructor ,mitjançant les seves competències tècniques i artístiques obtenir una rentabilitat i desenvoupar la seva creativitat de la mateixa manera queel músic ho fa tocant el seu instrument.

Aquesta activitat i en totes les seves etapes pot generar elements de retorn amb un valor considerable que poden beneficar directa o indirectament  a col·lectius concrets i a la societat en general.

Aplicarem el concepte de sotenbiltat no només en la seva vesant més ecològica sinó en el seu significat mes ampli analitzant conceptes com els de retorn social, retorn cultural (instrument musical, element artístic, element creatiu  creatiu i patrimoni), retorn educatiu i retorn empresarial.

Moderators
avatar for PARC D'INSTRUMENTS

PARC D'INSTRUMENTS

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de... Read More →

Fiddle Pro
avatar for ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz Anna Andreu i Gerard Díaz van aprendre els oficis de luthier i arqueter a Cremona (Itàlia) i han continuat formant-se en diversos tallers d’Itàlia, França, Catalunya i Anglaterra.Des del 2005 treballen a Sant Cugat del Vallès... Read More →Saturday February 6, 2016 17:00 - 18:30 CET
A348

18:30 CET

Concert Estudiants Esmuc - Anahi Acuña
EN
Concert by the jazz violinist and ESMUC student Anahi Acuña

CA
Concert a càrrec de la estudiant de violí jazz a l’ESMUC Anahi Acuña

 
ES
Concierto a cargo de la estudiante de violín jazz en la ESMUC Anahi Acuña 


Speakers

Saturday February 6, 2016 18:30 - 19:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

20:00 CET

Barcelona Jazz Manouche Project

EN
"Jazz Manouche Concert"

Jazz Manouche concert
 at El Born Cultural Center by the following top artists:

– Albert Bello, guitar
– Jason Anick, violin
– Fiona Monbet, violin
– Oriol Saña, violin
- Darol Anger, violin 


CA
"Jazz Manouche Project"

Concert de Jazz Manouche
 al Centre Cultural El Born, a càrrec dels artistes següents:

– Albert Bello, guitarra
– Jason Anick, violí
– Fiona Monbet, violí
– Oriol Saña, violí
- Darol Anger, violí


ES
"Jazz Manouche Project"

Concierto de Jazz Manouche en el Centro Cultural el Born, a cargo de los siguientes artistas:

– Albert Bello, guitarra
– Jason Anick, violín
– Fiona Monbet, violín
– Oriol Saña, violín
- Darol Anger, violín 


Speakers
avatar for Dr. Oriol Saña

Dr. Oriol Saña

Director Barcelona Fiddle Congress and Jazz Violin Teacher, Escola Superior de Música de CatalunyaSaturday February 6, 2016 20:00 - 21:30 CET
El Born Centre Cultural Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona

21:30 CET

Jam Session, amb Begoña Riobó i Xosé Liz
EN
Jam Session

Jam Session, with Begoña Riobó and Xosé Liz as Jam Session's bandleaders, at Born Centre Cultural

CA
Jam Session

Jam Session, amb Begoña Riobó i Xosé Liz obrint la sessió, al Born Centre Cultural

ES
Jam Session

Jam Session, con Begoña Riobó y Xosé Liz abriendo la sesión, en el Born Centre CulturalSaturday February 6, 2016 21:30 - Sunday February 7, 2016 00:00 CET
El Born Centre Cultural Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona
 
Sunday, February 7
 

10:00 CET

Albert Gumi - La música Klezmer

EN
Albert Gumí: "Klezmer music"

Dimitri Shostakovich defined Klezmer music as "a smile amongst tears". In fact, Klezmer music is highly emotional.

This workshop is adressed to fiddlers who are interested in this awesome genre and its characteristics. We're going to play the most relevant melodies, modes and rhythms used in this old Jewish tradition, as we were Shostakovich.

Albert Gumi is the professor of classical and contemporary music improvisation at Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

More information at www.albertgumi.com

CA
Albert Gumí:"La música Klezmer"

Dimitri Shostakovitx va definir la música Klezmer com “un somriure entre les llàgrimes”. Efectivament, és un gènere en el que les emocions extremes hi son ben presents.

En el taller podrem fer un tast per aquells que vulguin iniciar-se en aquesta apassionant tradició musical jueva de la vella Europa oriental.

Descobrirem quins son els principals modes i ritmes que s’utilitzen. Tocarem tots junts algunes de les melodies tradicionals que s’interpretaven als diferents ritus. I sobretot intentarem experimentar, vivint-ho en primera persona, tot allò d’inexplicable que Shostakovitx (com tants d’altres) va intentar definir en poques paraules.

Albert Gumi és professor d'improvisació clàssica i contemporània a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Més informació a www.albertgumi.com

ES
Albert Gumí "La música Klezmer"

Dimitri Shostakovich definió la música Klezmer como "una sonrisa entre lágrimas". Efectivamente, es un género en el que las emociones extremas estan bien presentes.

Este taller está dirigido a los fiddlers que deseen iniciarse en esta apasionante tradición judía de la vieja Europa occidental.

Descubriremos cuáles son los principales modos y ritmos utilizados. Tocaremos todos juntos algunas de las melodias tradicionales que se interpretaban en los diferentes rituales. Intentaremos experimentar, viviéndolo en primera persona, todo aquello de inexplicable que Shostakovich (como tantos otros) intentaron definir en pocas palabras. 

Albert Gumi es profesor de improvisación clásica y contemporánea en la Escuela Superior de Cataluña (ESMUC)

Más información en www.albertgumi.com 


Speakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A304

10:00 CET

Casey Driessen - Explorant l'essència de les frases i melodies
EN
Casey Driessen: "Exploring the Essence of Phrases and Melodies"

Melodies—especially fiddle tunes—can have lots of notes. Within those melodies and phrases, there are important melodic rises and falls on the way to a note that has more significance than the ones surrounding it. If you remove the “extra” notes, you can discover the essence—or skeleton—of a phrase or melody. In this workshop, we will work backwards from a melody with many notes, to that same melody with fewer notes. Once the essence of that melody is discovered, we will explore improvising on the tune through variations in rhythm and different ways to connect the “dots.”

More information at www.caseydriessen.com

CA
Casey Driessen: "Explorant l'essència de les frases i melodies"

Les melodies poden tenir una gran quantitat de notes. Dins d'aquestes melodies i frases, hi ha pujades i baixades amb l'objectiu de donar més significat a unes notes que a altres. Si elimines aquestes notes "extra", pots descobrir l'essència -o l'esquelet- d'una frase o melodia. En aquest taller, passarem d'una melodia amb moltes notes a una melodia amb menys notes. Una vegada descobrim l'essència de la melodia, intentarem improvisar i fer variations rítmiques i melòdiques a partir d'aquesta.

Més informació a www.caseydriessen.com

ES
Casey Driessen: "Explorando la esencia de las frases y melodias"

Las melodias pueden tener una gran cantidad de notas. Dentro de estas melodias y frases, hay subidas y bajadas con el objetivo de dar más significado a unos o otras. Si eliminas estas notas "extra", puedes descubrir la esencia -o el esqueleto- de una frase o melodia. En este taller, pasaremos de una melodia con muchas notas a una melodia con menos notas. Una vez descubramos la esencia de la melodia, intentaremos improvisar y hacer variaciones rítmicas y melódicas a partir de ésta.

Más información en www.caseydriessen.com  


Speakers

Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A309 - Aula Cor

10:00 CET

Darol Anger - Ritme i Chop: avenços tècnics en el groove dels fiddles

EN
Darol Anger: "Rhythm and Chop: recent technical advances in string groove"

A noisy revolution has been under way the last 15 years in vernacular string playing: Invented by Richard Greene and developed and popularized by Darol, Natalie Haas, Andy Reiner and Casey Driessen, the Chopping technique has spread like Ebola throughout the string world. We will analyze the technique, get it under control, and talk about when to and when NOT to do it. If there is time, we will look at some different grooves to try.


Darol Anger is an innovative and popular clinician who works with teachers and students of all ages in school, university, camp and festival settings across the United States, evangelizing interest in contemporary improvising and vernacular strings. 
Darol is committed to promoting appreciation of musical diversity and the evolution of personal musical styles based on strong cultural roots, throughout the world.  

His website is www.darolanger.com


CA
Darol Anger "Ritme i Chop: avenços tècnics recents en el groove dels fiddles"

Una revolució sorollosa s'ha anat produint en els últims 15 anys en la interpretació dels instruments de corda: Creat per Richard Greene i desenvolupat i popularitzat per Darol, Natalie Haas, Andy Reiner i Casey Driessen, la tècnica de "Chopping" s'ha estès com l'Èbola a tot el món de cordes. Analitzarem la tècnica, com tenir-la sota control, i parlarem sobre quan i quan no utilitzar-la. Si hi ha temps, provarem amb alguns d'aquests grooves.


Darol Anger és un innovador i popular clínic que treballa amb professors i estudiants de totes les edats a les escoles, universitats, trobades i festivals dels Estats Units, evangelitzant interès en la improvisació contemporànea i cordes vernàcules. Té passió per l’educació intergeneracional com a pont imaginari entre edats i cultures a més d’un gran interès per la diversitat musical i l’evolució dels estils musicals basats en arrels culturals fortes, arreu del món.

La seva web és www.darolanger.com

ES
Darol Anger "Ritmo y Chop: avances técnicos recientes en el groove de los fiddles"

Una revolución ensordecedora se ha ido produciendo en los últimos 15 años en la interpretación de los instrumentos de cuerda: Creado por Richard Greene y desarrollado y popularizado por Darol, Natalie Haas, And Reiner y Casey Driessen, la técnica del "Chopping" se ha extendido como el Ébola en el mundo de las cuerdas. Analizaremos la técnica, como tenerla bajo control y cuando utilizarla o no. Si nos da tiempo, probaremos con algunos de estos grooves.


Darol Anger es un innovador y popular clínico que trabaja con profesores y estudiantes de todas las edades en las escuelas, universidades, encuentros y festivales de los Estados Unidos, evangelizando interés en la improvisación contemporánea y las cuerdas vernáculas.
Tiene pasión por la educación intergeneracional como punto imaginario entre edades y culturas, además de un gran interés por la diversidad musical y la evolución de los estilos musicales basados en raíces culturales fuertes, alrededor del mundo.   

Su web es www.darolanger.comSpeakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A310 - Aula Orquestra

10:00 CET

Jason Anick - "Swing" com Grappelli
EN
Jason Anick: "Swingin' like Grappelli"

For this workshop, I will teach classic licks taken from various Stephane Grappelli solos and display how to correctly bow and articulate them to get the correct swing feel. You will also take turns soloing over simple chord progressions trying to emulate the feel and phrasing of Grappelli.

Jason Anick is an American jazz violinist, mandolinplayer and composer. He currently resides inBoston, Massachusetts, and teaches at the Berklee College of Music.

More information at: www.jasonanick.com 

CA
Jason Anick: "Swing com Grappelli"

En aquest taller ensenyaré licks clàssics de diferents solos de Stephan Grappelli i us mostraré com realitzar el pas d'arc i articular per aconseguir una sensació de swing. També, per torns, farem solos navegant per progressions armòniques intentant emular la sensació i fraseig de Grappelli.

Jason Anick és un violinista de jazz americà, intèrpret de mandolina i compositor. Actualment resideix a Boston, Massachussets, i imparteix classes al Berklee College of Music.

Més informació a www.jasonanick.com


ES
Jason Anick "Swing como Grappelli"

En este taller os enseñare licks clásicos de diferentes solos de Stephan Grappelli y os mostraré como realizar el paso de arco y articular para conseguir una sensación de swing. También, por turnos, haremos solos navegando por progresiones armónicas intentando emular la sensación de fraseo de Grappelli. 

Jason Anick es un violinista de jazz americano, intérprete de mandolina y compositor. Actualmente reside en Boston, Massachussets, e imparte clases en el Berklee College of Music.

Más información en www.jasonanick.com 

Speakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A347

10:00 CET

Jon Cottle - Efectes i ordinadors
EN
Jon Cottle: "Effects and computers"

Music of the 21st century is electronic! In this session we will explore the possibilities that are available to us in the use of electronic effects and computers (specifically Ableton Live), and the difference in using microphones, pickups and electric instruments. 
Jon Cottle is an English Cellist, improviser, composer, arranger and educator, currently residing in Barcelona. He is teacher in the Suzuki Method, and is regularly invited to give clases in traditional and modern music in Spain and England.

CA
Jon Cottle: "Efectes i ordinadors"

La música del segle XXI és electrònica! En aquesta sessió explorarem les possibilitats que tenim utilitzant efectes electrònics i digitals (específicament d'Ableton Live) per a tocar música, i la diferència entre micròfons, pastilles i instruments elèctrics.

Jon Cottle és violoncel.lista, improvisador, compositor, arreglista i educador anglès, que resideix a Barcelona. És professor de violoncel en metodologia Suzuki i convidat regularment per a impartir classes a diferents cursos de música tradicional i moderna a Espanya i Anglaterra.

ES
Jon Cottle: "Efectos y ordenadores"

La música del siglo XXI es electrónica! En esta sesión vamos a explorar los posibilidades que tenemos usando efectos electronicos y digitales (específicamente de Ableton Live) para tocar música, y la diferencia entre micrófonos, pastillas y instrumentos eléctricos.

Jon Cottle es  chelista, improvisador, compositor, arreglista y educador Inglés, que vive en Barcelona. Es profesor de violonchelo en metodología Suzuki e invitado regularmente para impartir clases en diferentes cursos de música tradicional y moderna en España e Inglaterra   

Speakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A346

10:00 CET

Oriol Saña - I si el jazz et solucionés els problemes?
EN
Oriol Saña: "Could Jazz be the solution to your problems?"

PhD Thesis - The objective of this thesis is to empirically demonstrate that violin students of classical and contemporary music of the Escola Superior de Música de Catalunya achieve a significant improvement in their interpretation of orchestral passages of classical and contemporary repertoire when applying study methods based on inherent musical characteristics of jazz.

The investigation grew out of previous experiences with violin interpretation, including both pedagogic and technical knowledge. It also comes from collaborations with the research group “Music Technology Group” of the Universitat Pompeu Fabra, especially in the technological development applied to the study of violin performance. These two practices previous to this thesis led me to choose empirical musicology as a theoretical and disciplinary framework for the research, even though it is usually a subject of pedagogical studies.

CA
Oriol Saña: "I si el jazz et solucionés els problemes?"

Presentació de tesi - L’objectiu d'aquesta tesi és demostrar empíricament que els estudiants de violí de l’àmbit de la música clàssica i contemporània de l’Escola Superior de Música de Catalunya milloren significativament la interpretació de passatges d’orquestra del repertori clàssic i contemporani quan apliquen metodologies d’estudi a partir de continguts musicals propis del jazz.

La investigació té el seu inici en experiències prèvies dins el camp de la interpretació del violí, tant pel que fa als coneixements tècnics com els pedagògics. També parteix de les col·laboracions amb el Grup de Recerca «Music Technology Group», de la Universitat Pompeu Fabra, especialment en el desenvolupament tecnològic aplicat a l’estudi performatiu del violí. Aquestes dues pràctiques anteriors a la tesi van conduir a escollir la musicologia empírica com a marc teòric i disciplinari per a la recerca, tot i tractar-se d’una problemàtica estudiada més habitualment des de la pedagogia.

ES
Oriol Saña: "Y si el jazz te solucionase los problemas?"

Presentación de tesis - El objetivo de la tesis es demostrar empíricamente que los estudiantes de violín del ámbito de la música clásica y contemporánea de la Escuela Superior de Música de Cataluña mejoran significativamente la interpretación de pasajes de orquesta del repertorio clásico y contemporáneo cuando aplican metodologías de estudio a partir de contenidos musicales propios del jazz.

 La investigación tiene su inicio en experiencias previas dentro del campo de la interpretación del violín, tanto en cuanto a los conocimientos técnicos como los pedagógicos. También parte de las colaboraciones con el Grupo de Investigación «Music Technology Group», de la Universitat Pompeu Fabra, especialmente en el desarrollo tecnológico aplicado al estudio performatiu del violín. Estas dos prácticas anteriores a la tesis condujeron a escoger la musicología empírica como marco teórico y disciplinario para la investigación, a pesar de tratarse de una problemática estudiada más habitualmente desde la pedagogía.


Speakers
avatar for Dr. Oriol Saña

Dr. Oriol Saña

Director Barcelona Fiddle Congress and Jazz Violin Teacher, Escola Superior de Música de CatalunyaSunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A348

10:00 CET

Sofia Martinez - Com entrenar l'oïda polifònica amb un instrument de corda fregada

EN
Sofía Martínez: "How to train the polyphonic ear?"

In this workshop we're going to deal with a particular element of the ear training: improve our polyphonic ear with a melodic instrument. We're going to explain how to get the most out of reading a score, the improvisation, making and listening to polyrythms, cadential progressions, harmonic series and other exercises involving musical memory and pushing the ear limits.

Sofía Martínez is professor of auditive perception at Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC. She is developing an auditive training handbook.

More information at www.sofiamartinezvillar.com

CA
Sofia Martinez - "Com entrenar l'oïda polifònica amb un instrument de corda fregada"

En aquest taller treballarem en un aspecte mot concret de l'entrenament auditiu: millorar l'oïda polifònica com a instrument eminentment melòdic. Explicarem com treure el millor rendiment a la lectura d'una partitura, a una improvització, com realitzar i escoltar polirrítmies, processos cadencials, series d'intèrvals harmònics i altres exercicis que serveixin per ampliar la nostra memoria musical i que ampliin els limíts de la nostra oïda. 

Sofía Martínez és professora de percepció auditiva a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Actualment està desenvolupant un manual d'entrenament auditiu.

Més informació a www.sofiamartinezvillar.com

ES
Sofía Martínez "Como entrenar el oído polifónico con un instrumento de cuerda frotada"

En este taller vamos a tratar un aspecto concreto del entrenamiento auditivo: mejorar el oído polifónico con un instrumento que es eminentemente melódico. Vamos a explicar cómo sacar partido auditivo a la lectura de una partitura, a una improvisación, cómo realizar y escuchar polirrítmias, procesos cadenciales, series de intervalos armónicos, y otros ejercicios que sirvan para ampliar nuestra memoria musical y que amplíen los límites de nuestro oído. 


Sofía Martínez es profesora de percepción auditiva en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Actualmente está desarrollando un manual d'entrenamiento auditivo.

Más información en www.sofiamartinezvillar.com

 


Speakers


Sunday February 7, 2016 10:00 - 11:00 CET
A345

10:00 CET

Fiddle PRO
Benvinguts al Barcelona Fiddle Pro, la zona per a professionals i entitats d’ instruments musicals del Barcelona Fiddle Congress , destinada a proveïdors, botigues, distribuïdors, tècnics i empreses que vulguin participar en aquest projecte impulsat per l'Escola Superior de Música de Catalunya.

A351 XAVIER VIDAL I ROCA 
A352 QARBONIA 
A352 D'ADDARIO ORCHESTRAL
A353 G&FILLS 
A353 SEIFERT COMPETITION 
A354 CORDES DEL MÓN 
A354 RAMON ELIES 
A355 TRINITY 
A355 CRISOL DE CUERDA 
A356 ANNA ANDREU 
A356 BARRY DUDDLEY

Moderators
avatar for PARC D'INSTRUMENTS

PARC D'INSTRUMENTS

La missió del Parc d'Instruments es la coordinació de tots els recursos instrumentals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i fer-los efectius en el dia a dia de l'activitat acadèmica, col·laborant així en la formació i la creativitat de la comunitat de l'Escola i de... Read More →

Fiddle Pro
avatar for SEIFERT COMPETITION

SEIFERT COMPETITION

Zbigniew Seifert (1946-1979) was one of the most eminent Polish jazz musicians and a man of incredible musical talent. His untimely death did not let him fully develop his musical abilities and interrupted a promising worldwide career. Our competition is open to musicians representing... Read More →
avatar for Crisol de Cuerda

Crisol de Cuerda

Granja Escuela de Arlanzón CRISOL DE CUERDA es un encuentro en torno a la música tradicional en el que convergen creatividad, práctica, conocimiento y libertad. Es un espacio y un tiempo para amantes de la música que comparten su interés por la tradición y la innovación, para... Read More →
avatar for ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz

ARTESANS LUTHIERS- Anna Andreu i Gerard Díaz Anna Andreu i Gerard Díaz van aprendre els oficis de luthier i arqueter a Cremona (Itàlia) i han continuat formant-se en diversos tallers d’Itàlia, França, Catalunya i Anglaterra.Des del 2005 treballen a Sant Cugat del Vallès... Read More →
avatar for RAMON ELIES

RAMON ELIES

Ramon Elias i Gavernet, nascut a Tàrrega l’any 1976, va començar els estudis de luthier l’any 2000 a l’Istituto Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario Antonio Stradivari de Cremona. L’any 2003 acaba els estudis i es queda fins el 2005 treballant a Cremona... Read More →
avatar for G&FILLS - David Gonzalez

G&FILLS - David Gonzalez

G&Fills es dedica a la construcció artesanal i personalitzadad'instruments de corda fregada elèctrics. Especialment curosos en laselecció de les fustes els acabats i els components electrònics, cadainstrument que surt d'aquesta casa és únic.G&Fills també fabrica micròfons... Read More →
avatar for TRINITY COLLEGE LONDON

TRINITY COLLEGE LONDON

WE ARE the international exam board for all kind of music qualifications WE OFFER graded exams and diplomas that are internationally recognised, and form part of the European Qualification Framework (EQF) WE ASSESS a huge variety of styles: classical, jazz, folk, Rock and Pop… SOMOS la... Read More →
avatar for CORDES DEL MÓN

CORDES DEL MÓN

CEM Maria Grever
El projecte Cordes del Món neix a Parets del Vallès, de la mà del director musical Ernesto Briceño, com a part de les iniciatives del Centre d'Estudis Musicals María Grever. A més. comptem amb el recolzament del Museu Etnològic de Barcelona i del Taller de Músics. Es tracta... Read More →
avatar for D'ADDARIO ORCHESTRAL

D'ADDARIO ORCHESTRAL

A la petita ciutat de Salle, a la província italiana de Pescara, es conserva un document de l’any 1680 on Donato D'Addario es declara d'ofici "cordaro", és a dir, el qui fa cordes. Des d'aleshores fins avui dia, la família D'Addario ha mantingut la passió i la dedicació al... Read More →
avatar for XAVIER VIDAL i ROCA

XAVIER VIDAL i ROCA

Xavier Vidal i Roca S.L.
Xavier Vidal i Roca es una tienda-taller situada en el Eixample de Barcelona con más de 25 años de experiencia. Somos especialistas en la venta y restauración de violines, violas y violonchelos, así como de sus distintos accesorios tales como cuerdas, arcos, estuches, sordinas, almohadillas, et... Read More →
avatar for QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA VIOLIN SHOP

QARBONIA
Qarbonia es la tienda de referencia en Madrid tanto para amateurs como para estudiantes y profesionales que busquen las mejores marcas y los mejores precios en estuches, arcos, cuerdas y todo tipo de accesorios para instrumentos de cuerda frotada.Amplio catálogo de violines de... Read More →
avatar for Dudley Violins

Dudley Violins

Barry Dudley, violin maker and guitar maker. I use the finest materials from all around the world. Each instrument is made in my small one man shop using a blend of old world traditions and modern technology. The "art" of hand building stringed instruments is called “Lutherie... Read More →Sunday February 7, 2016 10:00 - 12:30 CET
A351-A356 - Fiddle PRO

11:00 CET

Concert Estudiants Esmuc - Sextet de Corda Jazz
EN
Jazz Fiddle Sextet by the following students of Escola Superior de Música de Catalunya:

- Adriano Ortega, violin
- Mar Miñana, violin
- Anahi Acuña, violin
- Bea Álvarez, viola
- Gemma Ragués, cello
- Meritxell Llorenç, cello

CA
Sextet de Cordes de Jazz, format pels següents estudiants de l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC:

- Adriano Ortega, violí
- Mar Miñana, violí
- Anahi Acuña, violí
- Bea Álvarez, viola
- Gemma Ragués, cello
- Meritxell Llorenç, cello

ES
Sexteto de Cuerdas de Jazz, compuesto por los siguientes estudiantes de la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC:

- Adriano Ortega, violín
- Mar Miñana, violín
- Anahi Acuña, violin
- Bea Álvarez, viola
- Gemma Ragués, cello
- Meritxell Llorenç, cello
Sunday February 7, 2016 11:00 - 11:30 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

11:00 CET

Coffe Break (FREE)

Espai de relax amb escenari i diversos serveis on es desenvoluparan les activitats i demostracions del Barcelona Fiddle Pro

Serveis : 

 • Escenari i equipament per demostracions.
 • Servei de cafè gratuït de 11:00-12:00 hores i de 16:00-17:00 hores.
 • Wifi a tot l'espai.
 • Zones de relax i descans.
 • Taules de treball amb endolls
 • Zona de projecció de documents audiovisuals, presentacions ...
 • Activitats diverses.
 • Publicitat, expositors, flyers ...
 • Botiga Fiddle Pro i merchandising.
 • Speed meetings.


Sunday February 7, 2016 11:00 - 12:00 CET
Fiddle coffe http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Projectes-en-marxa/Fires-d-instruments-musicals/CAT/Barcelona-Fiddle-Pro/Fiddle-Pro-Coffe

12:00 CET

Concert Museu - Four and Twenty Fiddlers
EN
Four and Twenty Fiddlers: violin from the XVI century's in England to Nicola Matteis. First years violin repertory of England composers, performed with instruments and original techniques.

Concert by the students of the Early Music Department of Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC, conducted by Emilio Moreno

CA
Four and Twenty Fiddlers : el violí des de l’Anglaterra del segle XVI fins Nicola Matteis.Obres de diferents autors anglessos dels primers anys del violí interpretades amb els isntruments i les técniques originals.

Concert a càrrec dels estudiants del Departament de Música Antiga de l'Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC, dirigit per Emilio Moreno

ES
Concierto a cargo de los estudiantes del Departamento de Música Antigua de la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC, dirigido por Emilio Moreno

Four and Twenty Fiddlers : el violín des de la Inglaterra del siglo XVI hasta Nicola Matteis. Obras de diferentes autores ingleses de los primeros años del violín interpretadas con los instrumentos y técnicas originales.

Speakers

Sunday February 7, 2016 12:00 - 13:00 CET
Museu de la música

13:30 CET

Taula Rodona Final
Sunday February 7, 2016 13:30 - 14:45 CET
A310 - Aula Orquestra

21:30 CET

Jam Session, al Pipa's Club
EN
Jam Session at Pipa's Club

CA
Jam Session al Pipa's Club

ES
Jam Session en Pipa's Club 

Sunday February 7, 2016 21:30 - 23:00 CET
Pipa's Club Carrer Santa Eulàlia, 21 08012 Barcelona
 
Filter sessions
Apply filters to sessions.